yrityksen investointituki

Yrityksen investointitukea voidaan myöntää Juurista Voimaa -strategian toteuttamiseksi sellaiseen pää- tai osa-aikaisen yrityksen investointiin, jolla on olennaista merkitystä yrityksen perustamiselle, kasvulle tai kehittymiselle.

 

 

Rahoituskaudella 2023-2027 tukea voidaan myöntää myös päätoimisen yrityksen energia-investointeihin, lue lisää täältä. Energia-investointituen myöntämiseen ei edellytetä yritystoiminnan laajentumista.

 

mihin tukea voi käyttää?

Investointituki on tarkoitettu yrityksen aineellisiin ja aineettomiin investointeihin sekä yritystä käynnistettäessä että jo toimintansa vakiinnuttaneelle yritykselle. Tuen määrä on harvaan asutulla- ja ydinmaaseudulla 35 %, muilla alueilla 30%,  tukikelpoisten kustannusten ollessa 5 000–100 000 €.


Investointituki voidaan myöntää myös maatilakytkentäiselle mikroyritykselle maatalouden ulkopuolisen uuden toiminnan aloittamiseen ja laajentamiseen.


Tukea 10 000–1,5 miljoonan euron kustannuksiin voi hakea ELY-keskuksesta.


Leader-ryhmän kautta haettava investointituki on tarkoitettu investointeihin, jotka koskevat muita tuotteita tai palveluja kuin uusiutuvaa energiaa, biopolttoaineita tai elintarvikkeita. Investointituki uusiutuvan energian ja biopolttoaineiden tuottoon ja myyntiin sekä e


Aineellisia investointeja voivat olla mm. rakennuksen hankinta (maapohjineen), rakentaminen sekä koneet ja kalusto.

Aineettomia investointeja ovat mm. patentit, valmistusoikeudet, tietokoneohjelmistot ym. aineeton käyttöomaisuus.


Seuraavia investointeja ei tueta:
1) eläinten hankinta;
2) traktorin tai muun maatalouden alkutuotantoon tarkoitetun koneen tai laitteen hankinta;
3) liikennealan investoinnit;
4) puunkorjuun monitoimikoneen tai kuormaa kantavan metsätraktorin hankinta sekä muun vastaavan koneen tai laitteen hankinta;
5) käytössä olevan koneen tai laitteen korvaaminen uudella, ellei yritystoimintaa olennaisesti laajenneta tai yrityksen teknologinen taso investoinnin vaikutuksesta merkittävästi parane taikka oteta käyttöön korkeampaan ympäristönsuojelulliseen tasoon johtavia tekniikoita;
6) energiakäyttöön tarkoitetun turpeen tuotantoon liittyvät investoinnit;
7) toisen yrityksen osakkeiden tai osuuksien taikka liiketoiminnan hankintaan; tukea voidaan kuitenkin myöntää sellaisten kiinteistöosakeyhtiön osakkeiden hankintaan, jotka oikeuttavat hallitsemaan kehittämistukilain mukaan tukikelpoisessa yritystoiminnassa käytettävää toimitilaa;
8) investointi, jonka tarkoituksena on ainoastaan toimitilojen tarjoaminen vuokralle;
9) kiinteistön tai rakennusten hankinta julkisyhteisöltä, ellei kohteen arvoa ole määritelty markkinaehtoisesti ulkopuolisen asiantuntijan toimesta ja hankintaa tehdään markkinaehtoisesti;
10) kokonaisteholtaan yli kahden megawatin uusiutuvan energian tuotannollisia investointeja;
11) aurinko- ja tuulivoimaloita;
12) koneurakoinnin maansiirtokoneita.


Kehittämistoimien valmistelutuella voit hankkia asiantuntija-apua kehittämistoimien tai investoinnin suunnitteluun ja hakemuksen valmisteluun.


Lisätietoja ja ohje tuen hakemiseen: Ruokavirasto.