Strategia

Juurevat Kylät 2014 - 2020

Juurevat Kylät 2014-2020 -strategian tavoitteena on tukea toimenpiteitä, jotka synnyttävät ja lisäävät yhteistä tahtotilaa, me-henkeä, joka edistää alueemme hyvinvointia ja menestystä. Pirityiset ry:n strategian kattamaa toiminta-aluetta on Keski-Pohjanmaan maakunnasta Kaustisen seutukunta sekä Kokkolan kaupungin suomenkieliset maaseutualueet.

 

Tutustu Juurevat kylät 2014-2020 -strategiaamme

 

Strategian painopisteet

Kehittämisstrategian tavoitetilana on, että vuonna 2020 alueemme on hyvinvoiva, menestyvä yhteisö, jonka voimavara ovat sen asukkaat.

 

Strategia on sovitettu yhteen Pohjanmaan ELY-keskuksen alueellisen maaseutustrategian, Keski-Pohjanmaan maakuntaliiton maakuntaohjelman ja hyvinvointistrategian keskeisten teemojen kanssa. Strategia valmisteltiin kansalaisilta ja toimijoilta saatujen tietojen ja kehittämistarpeiden perusteella.

 

Kantaviksi, läpileikkaaviksi teemoiksi on valittu Euroopan rakenne- ja investointirahastojen maaseudun kehittämisen prioriteetit

 • osaamisen ja innovaatioiden edistäminen
 • sosiaalisen osallisuuden, köyhyyden vähentämisen ja taloudellisen kehityksen edistäminen maaseutualueilla.

 

Lisäksi erityistä painoarvoa saavat ne toimenpiteet, jotka

 • lisäävät alueemme monikulttuurisuutta
 • edistävät uusiutuvan energian käyttöönottoa
 • parantavat alueemme kaikenikäisten asukkaiden ja eri yhteisöjen valmiuksia toimia osaavina, aktiivisina kansalaisina ja aluekehittäjinä
 • ovat innovatiivisia, luovia ja lisäävät eri-ikäisten ja erilaisten ryhmien yhteistyötä ja verkostoitumista
 • monipuolistavat uusien pienyritysten perustamista ja kehittämistä sekä edistävät uusien työpaikkojen syntymistä.

 

 

Paikallisen strategian painopisteet

 

Osaamista lisäävä toimenpide

Osaamisen lisääminen on keskiössä erityisesti yrittäjyyteen, työllistymiseen ja ympäristö- ja energiaosaamiseen liittyvissä hankeideoissa. Toimintaryhmä lisää ja tukee kylien ja asuinyhteisöjen osaamista lähidemokratiaan, hyvinvointiin, palvelujen järjestämiseen ja liiketoimintamahdollisuuksiin liittyen.

Mittarit:

 • osaavaan työhön kannustaminen synnyttää uusia työpaikkoja ja yrityksiä
 • eri väestöryhmien tukeminen tuottaa uusia ideoita
 • syrjäytymisen riski vähenee

 

Yrittäjyyttä lisäävä toimenpide

Leader-toimintaryhmä tukee pieniä, alkavia yrityksiä ja kasvuun tähtääviä, useamman henkilön työllistäviä yrityksiä käytettävissä olevin keinoin. Keskiössä ovat alueesta ja sen asukkaista syntyvät ideat ja kehittämistarpeet, joihin ratkaisuiksi kehitetään uudenlaista liiketoimintaa ja uusia palveluja. Painopisteenä yrittäjyydessä on osaamisen lisääminen johtamiseen, tuotteistamiseen, markkinointiin ja kasvuhakuisuuteen liittyvissä teemoissa sekä verkostoitumiseen ja yhteistyön lisäämisessä yrittäjien kesken.

Mittarit:

 • kannustaminen omalla alueella tapahtuvaan yrittäjyyteen lisää sitoutuneisuutta omaan kotiseutuun
 • alueen kehitettävien ja uusien elinkeinomahdollisuuksien esilletuonti
 • uusien toimintatapojen ja ideoiden synty

 

Hyvinvointia lisäävä toimenpide

Keskipohjalaista hyvinvointia edistetään niin, että kansalaisten kokema yhteisöllisyys ja osallisuus kasvavat. Tuetaan kansalaistoimintaa ja sen eri muotoja, ja otetaan yhteistyössä huomioon alueen eri toimijat (kulttuuri- ja liikuntajärjestöt, taidelaitokset), eri-ikäiset ja eri taustoista tulevat kansalaiset. Lisätään asuinympäristöjen turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

Mittarit:

 • yhteisöllisyyteen ja osallisuuteen panostaminen
 • kaikenikäisten kannustaminen toimintaan mukaan tuottaa uusia näkökantoja ja vähentää syrjäytymistä
 • kulttuurin ja liikunnan huomioiminen hyvinvointia lisäävänä tekijänä

 

Mahdollisuuksia lisäävä toimenpide

Asuinyhteisöjä kehitettäessä otetaan huomioon kunkin kohteen omaleimainen kulttuuriperintö ja perinnemaisemia vaalitaan ja säilytetään. Kehittämistoimissa otetaan huomioon ympäristövaikutukset ja luonnon monimuotoisuutta säilytetään ja lisätään. Parannetaan yritysten toimintaedellytyksiä maaseudulla, luodaan mahdollisuuksia synnyttää uutta liiketoimintaa.

Mittarit:

 • perinnemaiseman vaaliminen
 • kokoontumistilojen tuoma kylähenki ja aktiivisuus
 • kylätoiminnan kehittäminen
 • vapaaehtoistyön korostaminen