Yritystuen seuranta ja raportointi

Yritystuen seurantatietojen toimittaminen

 

 • Seu­ran­ta­tie­dot vaih­te­le­vat toi­men­pi­teen mu­kaan
 • Seu­ran­ta­tie­dot tu­lee toi­mit­taa, jos olet saa­nut tu­kea jo­hon­kin seu­raa­vis­ta:
  • In­ves­toin­tiin
  • Pe­rus­ta­mis­tu­keen toi­mi­val­le yri­tyk­sel­le
  • Pe­rus­ta­mis­tu­keen aloit­ta­val­le yri­tyk­sel­le

 

Yritystuet
 • Tuensaaja tallentaa seurantatiedot investoinnin tai muun toimenpiteen päätyttyä, viimeistään viimeisen maksamiserän hakemisen yhteydessä.
 • Mikäli julkisen tuen määrä on yli 5000 euroa, seurantatiedot on tallennettava lisäksi 2 vuoden kuluttua tuen viimeisen erän maksamisesta.

   

Seurantatiedot mittaavat rahoituksen vaikuttavuutta

Seurantatietojen avulla arvioidaan maaseutuohjelman vaikuttavuutta ja sen tavoitteiden toteutumista. Näin seurataan myös julkisten varojen käyttöä. Koostetut tiedot toimitetaan Euroopan komissioon, joka seuraa niiden avulla maaseutuohjelmien toteuttamista eri jäsenmaissa.

Maaseutuohjelmasta rahoitetaan hankkeita, joissa esimerkiksi järjestetään koulutusta, viestitään uusimmasta tutkimustiedosta sekä kehitetään kyliä ja maaseudun elinkeinoja. Hankkeiden seurantatiedot sisältävät tietoa muun muassa tuetuilla toimilla syntyneistä työpaikoista sekä koulutuspäivien ja osallistujien määrästä

Seuratantiedot tallennetaan Hyrrä-asiointijärjestelmässä.

 

Seurantatietojen muuttaminen

Vi­ran­o­mai­nen saat­taa pyy­tää asi­a­kas­ta muok­kaa­maan jo toi­mi­tet­tu­ja tie­to­ja, jol­loin vi­ran­o­mai­nen avaa si­vun muok­kaus­ti­laan ja asi­a­kas kir­jaa tar­vit­ta­vat tie­dot Hyr­rään.

Vi­ran­o­mai­nen voi myös itse muut­taa asi­ak­kaan toi­mit­ta­mia tie­to­ja kes­kus­tel­tu­aan täs­tä en­sin asi­ak­kaan kans­sa.

 

Ohjeet seurantatietojen toimittamisesta Ruokaviraston sivulla https://ruokavirasto.mobiezine.fi/zine/123/article-25923