Valintakriteerit

Pirityisten hallitus on määritellyt strategian pohjalta valintakriteerit, jotka ohjaavat hankkeiden valintaa. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hankkeen dokumenttien pohjalta.

 

Jotta hanketta voidaan rahoittaa on sen

  • täytettävä kaikki pakolliset kriteerit
  • kohdistuttava johonkin Pirityisten Juurevat kylät -strategian painopisteistä.
  • täytettävä yksi tai useampi yleisistä kriteereistä
  • täytettävä yksi tai useampi hankemuotoa koskevaa kriteeri (Hanketuki / Yritystuki)

 

Mikäli kaikkia yllämainitun menettelyn mukaan rahoituskelpoisiksi valittuja hankkeita ei voida rahoittaa asetetaan hankkeet paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden avulla. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla.

 

PAKOLLISET KRITEERIT

 

1. Hankkeen tulee toteuttaa Juurevat Kylät -strategiaa

Tutustu Pirityisten Juurevat kylät -strategiaan ja tuo esiin hankesuunnitelmassa, mitä paikallisen strategian kohtaa tai kohtia hanke vastaa. 

 

2. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

  • hanke on toteuttavissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti
  • hakijalla on tarvittava osaaminen hankkeen toteuttamiseksi
  • hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke

 

3. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa

Kuvaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen toiminta poikkeaa hakijan normaalista toiminnasta

 

JOKIN SEURAAVISTA STRATEGIAN PAINOPISTEISTÄ:

4. Osaamista lisäävä toimenpide

5. Yrittäjyyttä lisäävä toimenpide

6. Hyvinvointia lisäävä toimenpide

7. Mahdollisuuksia lisäävä toimenpide

 

YLEISET VALINTAKRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

8. Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen

9. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta tai viihtyisyyttä

10. Hanke tukee kestävää kehitystä tai hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia

11. Hanke sisältää aidosti paikallisesti uusia oivalluksia tai toimintamalleja

 

HANKETUKIEN KRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

12. Hanke lisää yhteistyötä ja verkottumista

13. Hankkeella on laaja hyödynsaajajoukko

14. Hanke edistää kulttuuria

 

YRITYSTUKIEN KRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

15. Toimenpide luo uusia työpaikkoja tai auttaa säilyttämään olemassa olevia

16. Toimenpide monipuolistaa yrityksen tuotteita tai laajentaa toimintaa uuteen suuntaan

17. Painopiste on jollakin seuraavista toimialoista: hyvinvointi, matkailu, kulttuuri, elintarvike tai IT-ala

 

 

Hallitustyöskentelyn linjaukset

Pirityisten hallitus ottaa käyttöön linjauksen, että 1.1.2019 jälkeen vireille tulevissa yleishyödyllisissä hankkeissa (kehittäminen ja investointi) hankkeen kokonaiskustannusarvio voi olla maksimissaan 100 000€.

Pirityisten hallitus pitää tärkeänä, että leader-rahoituksen hyödynsaajajoukko on mahdollisimman suuri ja hankkeiden alueellinen kattavuus laaja. Arviointikriteerien lisäksi päätöksenteossa huomioidaan strategiassa asetetut määrälliset ja laadulliset tavoitteet. Hakemusten laatuun tullaan jatkossa kiinnittämään entistä tarkempaa huomiota ja hakijoiden tulee valmistella hakemukset niin, että hakemusten sisältö ja tarvittavat liitteet ovat kunnossa.