Hankkeen toteuttaminen

Tärkeimmät asiat hankkeen toteutuksessa:

 

 • lue rahoituspäätös huolellisesti läpi
 • hanke pitää toteuttaa rahoituspäätöksessä hyväksytyn hankesuunnitelman, kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman mukaisesti
 • jos hanketta täytyy muuttaa (esim. sisältö, kustannusten jakautuminen, omarahoitus, toteutusaika) tai jokin tuensaajan toiminnassa muuttuu, muutoksesta pitää ilmoittaa hyvissä ajoin etukäteen Pirityisille
 • dokumentoi, dokumentoi ja dokumentoi – dokumentointia ei voi tehdä hankkeessa liikaa
 • hankkeen kirjanpito pitää järjestää asianmukaisesti osana hakijan kirjanpitoa ja hankkeelle kannattaa perustaa oma kustannuspaikka (flat rate-kustannusmallihankkeessa kaksi)
 • kustannukset pitää todentaa tositteilla, joten aloita tositteitten kerääminen heti (esim. talkootyölistat, työajanseurannat)
 • numeroi tositteet, jotta ne voi yhdistää kirjanpidon vienteihin
 • kustannuksia voi syntyä hankkeelle vain hankkeen toteutusaikana (rakentamisen suunnittelukustannukset poikkeus)
 • muista tiedottaminen ja tiedottamiseen liittyvät ohjeet mm. logojen käytöstä
 • muista, että hanke ei saa tuottaa voittoa ja että hankkeen tulot täytyy ilmoittaa
 • jos hankkeeseen palkataan työntekijä, huolehdi, että työnantajavelvoitteet hoidetaan, että työpaikka laitetaan julkiseen hakuun, jos hanke kestää yli vuoden ja että työsopimus on tehdään kirjallisena
 • kysy, jos joku on epäselvää.

 

Muutoshakemus

 

Toisinaan ennalta arvaamattomista syistä hanketta ei pystytä toteuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tällöin hakijan on tehtävä muutoshakemus ja muutettava hankesuunnitelmaa. Ota yhteyttä Leader-ryhmääsi ennen muutoshakemuksen tekemistä. Muutoshakemus liitteineen menee laillisuusarviointiin ELY-keskukseen sekä tiedoksi Leader-ryhmän hallitukselle. ELY-keskus tekee muutospäätöksen, jonka jälkeen voit jatkaa hankkeen toteuttamista muutetun hankesuunnitelman mukaisesti. On tärkeää tehdä muutoshakemus ennen muutoksen toteuttamista, jotta syntyneet kulut ovat tukikelpoisia. Huom! Kertakorvausmenettelyllä rahoitettuja hankkeita voi muuttaa ainoastaan toteutusajan osalta.

 

Seurantatiedot

 

Seurantatiedot kertovat hankkeen onnistumisesta ja tavoitteiden saavuttamisesta. Niillä mitataan muun muassa rahoituksella aikaansaatujen työpaikkojen ja uusien yritysten määrää, rahoitettujen koulutusten ja infotilaisuuksien määrää ja sitä kuinka moni kansalainen on hyötynyt rahoitetuista hankkeista. Jokainen tuensaaja on sitoutunut rahoituspäätöksen saatuaan siihen, että toimittaa tiedot. Kaikkien hankkeiden yhteenlasketuilla tiedoilla on suuri merkitys koko maaseudun kehittämisrahoituksen tulosten mittaamisessa.

 

Toimi näin

 1. Tutustu ohjeeseen seurantatietojen toimittamisesta.
 2. Kirjaudu Hyrrään: https://hyrra.ruokavirasto.fi
 3. Valitse Hankkeet-välilehti.
 4. Valitse vasemmasta reunasta kohta Seurantatiedot.
 5. Lisää valikosta vuosi 2020.
 6. Merkitse luvulla vuoden 2020 tiedot. Jos olet merkinnyt toteuman jo aiemmille vuosille eikä se ole muuttunut, merkitse nolla.
 7. Tallenna tiedot ja lähetä käsiteltäväksi.

 

Jos hankkeesi on kestänyt alle vuoden ja olet jo toimittanut seurantatiedot loppumaksua hakiessasi, ei tietoja tarvitse enää toimittaa.

 

 

Raportointi ja seuranta

 

Hankkeen aikana maksuhakemusten yhteydessä toimitetaan väliraportti ja loppumaksun yhteydessä loppuraportti. Väliraportissa kerrotaan hankkeessa tehdyt toimenpiteen maksatusta haettavalta ajalta. Loppuraportissa kootaan yhteen koko hankkeen toteutus ja toimenpiteet. Loppuraportin sisältörunko löytyy tukipäätöksestä. Loppuraporttiin on myös hyvä liittää kuvia hankkeen toteutuksesta. ELY-keskus seuraa hankkeen toteutumista myös loppumaksun jälkeen noin viisi vuotta.