Yritystuen saannin edellytykset

Yritystuen edellytykset ja ohjeet

 

Leader-ohjelman kautta myönnettävä yritystuki on tarkoitettu maaseutualueella aloittavien tai toimivien yritysten toiminnan kehittämiseen, laajentamiseen ja investointeihin.  Tuettavan toimenpiteen tulee lisätä tai laajentaa yrityksen toimintaa, liikevaihtoa tai toimintaedellytyksiä.

 

Pirityisten kautta Leader-yritystukea voivat hakea Halsualla, Lestijärvellä, Kaustisella, Perhossa, Toholammilla ja Kokkolan maaseutualueilla (Kälviä, Lohtaja Ullava) toimivat yritykset.   Tukea voidaan hakea myös ELY-keskuksesta, riippuen yrityksen koosta, toimenpiteiden kustannuksista ja yrityksen sijainnista. Rahoitustaho kannattaa selvittää hyvissä ajoin ennen hakemuksen jättämistä.

 

 

Yritystuen edellytyksiä

Yritysten tulee toimia Pirityisten toimialueella. Jos yrityksen kotipaikka on kaupunkialueella, mutta tuki kohdistuu maaseutualueella olevaan toimipisteeseen, tuki saattaa olla mahdollinen. Näissä tapauksissa sekä silloin, jos yrityksesi tai sen toimipaikka sijaitsee tukialueen rajalla, asia kannattaa varmistaa ottamalla yhteyttä Pirityisiin.

Yritystuki ei saa aiheuttaa kilpailun vääristymistä.

Tuettavan toimenpiteen tulee olla yrityksen toimintaa laajentava, liikevaihtoa kasvattava tai vaikuttaa positiivisesti yrityksen työllistävyyteen.

Rahoitettavien hankkeiden tulee toteuttaa Pirityisten Juurevat Kylät strategiaa sekä täyttää Pirityisten valintakriteerit.

Yritystuki on avustusta ja sitä ei tarvitse maksaa takaisin. Yritystuen lisäksi jokaisessa hankkeessa on oltava omarahoitusosuus. Jos saat hankkeeseen jo jotain muuta EU-tukea, et voi saada Leader-rahoitusta.

 

Kuka voi hakea Leader-yritystukea?

 • Leader-tuki on tarkoitettu pääsääntöisesti alle 10 henkilötyövuotta työllistäville yrityksille yritysmuodosta riippumatta
 • Yrityksen liikevaihto tai taseen loppusumma on enintään 2 milj. €
 • Yritys sijaitsee tukikelpoisella alueella
 • Yrityksellä on edellytykset jatkuvaan kannattavaan toimintaan
 • Yrityksellä on kohteena olevaa yritystoimintaa koskeva riittävä ammattitaito
 • Tuettava toiminta antaa pääasiallisen toimeentulon ainakin yhdelle yrityksessä toimivalle yrittäjälle tai työntekijälle
 • Hakijan tulee olla vähintään 18-vuotias, yläikärajaa ei ole
 • Määräysvalta yrityksessä tukikelpoisilla henkilöillä ja heidän perheenjäsenillään

 

Investoinnin kohdetta ei saa käyttää muuhun kuin tuen kohteena olevaan toimintaan seuraavaan viiteen (5) vuoteen loppumaksun saamisesta lukien. Mikäli omistus-ja hallintaoikeus luovutetaan tätä aikaisemmin, on tuen saajan ennen luovutusta hankittava lupa

 

Investoinneissa tuen myöntämisen edellytyksenä on lisäksi, että tuen saaja vakuuttaa kohteen asianmukaisesti hankkeen alusta lukien (vähintään palovakuutus, tästä vaaditaan todiste ensimmäisen maksuhakemuksen yhteydessä)

 

 

Ohjeistus yrityshankkeille

 

Hakemuksen vireilletulo

 

Hakemuksen vireilletulo edellyttää vähintään seuraavia tietoja tallennettuna Hyrrä-verkkopalveluun:

 • tuen hakija
 • hakemuksen kohteena oleva toimenpide
 • toimenpiteen kustannukset sekä niiden määrä ja rahoitus
 • haetun tuen määrä
 • liiketoimintasuunnitelma
 • investointia haettaessa investointisuunnitelma

Yritystuella rahoitettavan hankkeen voi aloittaa omalla riskillä, kun hakemus on tullut vireille.

Ennen vireilletuloa syntyneet kustannukset eivät ole tukikelpoisia.

Yrityshanke katsotaan aloitetuksi, kun yrittäjä tekee sopimuksen tai tilauksen, aloittaa rakennustyöt, vastaanottaa hankinnan ja/tai maksaa tai muun sellaisen sitoumuksen tekeminen, joka tekee investoinnista peruuttamattoman.

 

Tukipäätös

 

Rahoituspäätös tulee lukea huolellisesti, siinä vahvistetaan mm. toteutusaika, tukikelpoiset kustannukset, myös mahdollisesti erityisehtoja hankkeelle, on tärkeää, että rahoituspäätös tarvittavine liitteineen ja tämä ohjeistus toimitetaan myös mm tilitoimistoon.

 

Muutoshakemukset

Suositellaan, että muutoksia ei haettaisi, mutta mikäli muutostarpeita kuitenkin tulee, ne on haettava ennen muutoksen kohteena olevan toimenpiteen toteuttamista, toteutusajan jatkoa haettaessa tulee olla hyväksyttävä syy, joka ei ole ollut ennakoitavissa ja toteutusajan pidentäminen on hankkeen kannalta välttämätöntä.

 

Kirjanpito ja tositteet

 

 • hankkeelle tulee avata oma kustannuspaikka kirjanpitoon tai
 • jos kustannuspaikkaa ei voi avata, tilikarttaan tulee lisätä hankkeen kustannuksia varten rahoituspäätöksen kululajeja vastaavat kirjanpitotilit
 • mikäli kirjanpidon tekee tilitoimisto, on tärkeää toimittaa kirjanpitäjälle rahoituspäätös sekä kustannusarvio ja sopia siitä, miten hankkeen tositteet merkitään, että kirjanpitäjä tietää niiden kuuluvan hankkeelle ja siten osaa ne oikein kirjata
 • laskujen tulee olla osoitettuja tuen saajalle ja tuen saajan tulee ne maksaa
 
 • kustannusten tulee olla tosiasiallisesti maksettuja ja kirjanpitoon kirjattuja
 • ei mielellään käteiskauppoja vaan aina laskulle kun se on mahdollista
 • seuraa hankkeen kululajien toteutumista mielellään kuukausittain
 • tarkasta aina, että kirjanpitoon on viety oikein hankkeen kustannukset, eikä mitään ole jäänyt pois

Maksuhakemukset

 

 • maksuhakemuksilla haetaan vain tukikelpoisia (rahoituspäätöksessä hyväksyttyjä) kustannuksia, jos tukikelvottomien kustannusten määrä on yli 10 %:a, siitä seuraa sanktio
 • selkeästi tehty kirjanpito ja tositteet nopeuttaa tuen saamista, huolehdi, että maksuhakemuksessa on kaikki tarvittavat liitteet
 • maksuerät: koneiden ja laitteiden sekä rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetty investointituki maksetaan enintään neljässä erässä
 • rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai korjaamiseen myönnetyn investointituen viimeinen erä on oltava vähintään 20 %:a tuen määrästä
 • investoinnin toteutettavuustutkimuksen tuki maksetaan enintään neljässä erässä
 • perustamistuki kokeiluun maksetaan vähintään kahdessa ja enintään kolmessa erässä
 • viimeisen erän maksamista on haettava neljän kuukauden kuluessa toteutusajan päättymisestä lukien
 • tuen viimeinen erä voidaan maksaa, kun hyväksytyt tukipäätöksen mukaiset toimenpiteet on kokonaisuudessaan toteutettu, tuen saaja on noudattanut tuen ehtoja, tuen saaja on maksanut kustannukset ja että kustannukset on viety tuen saajan kirjanpitoon
 • maksuhakemuksen liitteenä tulee olla tuen saajan maksuhakemuksen kohteena ja maksuhakemuksen ajanjaksolta olevista kustannuksista:
  • pääkirja
  • menotositejäljennökset lähetyslistoineen (kopioi vasta kirjanpitoon viemisen jälkeen, tositteessa näyttävä vähintään tositenumero), pääkirjan mukaiseen järjestykseen
  • maksutositteet (eli pankkiohjelmasta tulostetut kuitit tuloista ja kustannuksista tai tiliotteet)
  • investoinneissa rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjat loppumaksuhakemukseen
  • perustamistuki kokeiluun maksetaan hyväksytyn toimenpidesuunnitelman toteuttamisen perusteella (ei todenneta kustannuksia)
  • selvitys hyväksytyn suunnitelman toteuttamisesta maksuhakemuksen ajanjaksolta
  • tukipäätöksessä yksilöidyt toimenpiteiden toteuttamisen todentamiseksi tarvittavat asiakirjat
  • investoinnin toteutettavuustutkimus: selvitys
  • jos kustannusten kohtuullisuus ei perustu viitekustannuksiin, on yli 2.500 €:n (alv 0 %, mikäli hakija saa palautukset) hankinnoissa toimitettava selvitys tavanomaisesta hintatasosta, riittävä määrä tarkoituksenmukaisia tarjouksia tai muu selvitys, jonka perusteella viranomainen voi arvioida kustannusten kohtuullisuuden, liitä tositejäljennökseen (ellei ole selvitetty jo tuen hakuvaiheessa)
  • skannaa tositteet nippuina, kululajeittain sekä maksutositteet ja pääkirja
 

Tukikelvottomia kustannuksia ovat esimerkiksi:

 • kustannukset, jotka eivät ole hyväksytyssä kustannusarviossa
 • kustannukset, jotka eivät jää hakijan lopulliseksi menoksi palautuksen, hyvityksen tai muun vastaavan syyn johdosta, (esimerkiksi arvonlisävero, mikäli hakijaa saa ne palautuksena)
 • toimenpiteen rahoituksesta aiheutuvat korot, laskujen viivästyskorot yms.
 • osamaksusopimukseen liittyvätkorko-,hallinto-, vakuutus, -korjaus-, huolto-tai muut vastaavat kustannukset
 • sellaisten hankintojen kustannukset, jotka on tehty hakijalta, hänen perheenjäseneltään, hakijan tai hänen perheenjäsentensä määräysvallassa olevalta yritykseltä tai hakijan yrityksen johtavassa asemassa olevalta yritykseltä taikka muutoin tuen kohteena olevan yrityksen lähipiiriin kuuluvalta osapuolelta