viljelijäryhmähanke

Viljelijäryhmähanke on yhteistyöhanke, jossa ryhmä viljelijöitä kehittää toimintaansa yhteisillä kehittämistoimenpiteillä ja tarvittaessa viljelijäkohtaisesti. Hyötyä yhteistyöstä syntyy kustannussäästöinä, innovaatioiden käyttöönotolla ja uuden oppimisena.

 

Toimenpiteiden tavoitteena voi olla esimerkiksi työnteon ja tuotannollisen yhteistyön kehittäminen, esimerkiksi viljelijäosuuskunnan perustaminen ja sen toiminnan suunnittelu.

  • Viljelijäryhmään tulee kuulua 3-10 viljelijää
  • Tuen määrä on 75%. Tuen enimmäismäärä muu julkinen rahoitus mukaan lukien on 100.000 €.
    Hankkeen tukikelpoiset kokonaiskustannukset voivat olla enintään 133.333 €.
  • Tuen saajana (joka toimii hankkeen hallinnoijana), tulee olla kehittämisorganisaatio: neuvontajärjestö, kehittämisyhtiö tai muu vastaava julkisoikeudellinen tai yksityisoikeudellinen yhteisö.
 
Viljelijäryhmähankkeen kokoamiseen voidaan myöntää valmisteluraha 5000 €.
 
Tukea voidaan myöntää seuraaviin kehittämishankkeesta aiheutuviin tarpeellisiin ja kohtuullisiin kustannuksiin:
 
1) henkilöstökulut;
2) matkakustannukset;
3) ostopalveluiden hankintakustannukset;
4) vuokrakustannukset;
5) pienhankinnat ja kohtuulliset tarjoilukustannukset hankkeen kokous-, koulutus- ja tiedotustilaisuuksissa;
6) tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset, jotka liittyvät kansainväliseen yhteistyöhön ja aiheutuvat ulkopuolisten asiantuntijoiden kutsumisesta suomalaisen osapuolen järjestämiin tilaisuuksiin sekä kustannukset, jotka liittyvät hankkeeseen sisältyvän kansainvälisen yhteistyön koordinointiin muussa valtiossa toimivan yhteistyökumppanin kanssa;
7) pilottihankkeissa tarvittavien välineiden ja laitteiden poistot siltä osin ja siltä ajalta kuin niitä käytetään hankkeessa; ja
8) muut kuin 1—7 kohdassa tarkoitetut kehittämishankkeen toteuttamisesta aiheutuvat tarpeelliset ja kohtuulliset kustannukset.

 
Viljelijäryhmähankkeiden toimenpiteet:
 

Hankkeiden tavoitteena on kehittää maatilojen kilpailukykyä ja tilojen nykyaikaistumista. Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönottoa mm. lisäämällä asiantuntemusta, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

 

Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää ilmastotutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä.  Tukea voidaan kohdentaa biotalouden innovaatioyhteistyöhön sellaisten toimijoiden välillä, jotka kehittävät ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen liittyviä tuotteita sekä hankkeisiin, jotka kohdentuvat koko tuotantoketjun toiminnan kehittämiseen.

 
Hankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojen että luonnon monimuotoisuuden osalta. Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä.
 
Hankkeilla edistetään nuorten viljelijöiden alalle pääsyä ja ratkaisujen löytymistä yhteistyön avulla. Hankkeilla edistetään sukupolvenvaihdoksiin ja omistajanvaihdoksiin liittyvää yhteistyötä ja käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä mm. lisäämällä asiantuntemusta, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Yhteistyöhankkeilla voidaan myös suunnitella, selvittää tai kehittää uusia ratkaisuja, joilla parannetaan nuorten viljelijöiden ja muiden yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.
 

Hankkeilla tuetaan työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä maaseudulla. Hankkeilla edistetään metsä- tai biotalouden innovaatioyhteistyön rakentamista ja suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia.

 
 Lue lisää Ruokaviraston sivulta.