Yleishyödylliset ympäristö- ja ilmastoinvestoinnit

Investointihankkeissa tuen enimmäismäärä on 100.000 €. Ympäristö- ja ilmastoinvestointien tuki on 70%, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 142.857 €.
 
Investoinnit ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja siihen sopeutumiseen tavoittelevat ilmastoneutraaliutta. Näillä investoinneilla luodaan ja parannetaan maaseudun energia- ja resurssitehokkuutta sekä turvallisuutta. Investoinnit voivat olla uusiutuvia energialähteitä ja
niiden käyttöä lisääviä investointeja sekä energiatehokkuutta ja energian säästöä lisääviä investointeja.
 

Investoinnit luonnonvarojen kestävään hoitoon
edistävät ja parantavat vesiensuojelun tilannetta. Investoinneilla voi vahvistaa yhteistyötä ja verkostoitumista ja kehittää uusia menetelmiä, työkaluja ja toimintatapoja pienten vesialueiden, rakennettujen vesiensuojelukosteikkojen ja muiden alueiden ja maaperän hoidossa ja
kunnostamisessa.

 

 

Investoinnit luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi
parantavat maaseudun maisemanhoitoa, kylämaisemien ja luonnon monimuotoisuutta sekä ekosysteemipalveluja. Tuettavat kohteet lisäävät maaseutualueen vetovoimaa ja virkistyskäyttömahdollisuuksia.

 

Tukea voi käyttää:

  • investointeihin, kuten koneiden, laitteiden ja välineiden hankkimiseen
  • rakennus- ja kunnostuskustannuksiin.
 

Tuella voi toteuttaa aineettomia tai aineellisia investointeja, jotka edistävät luonnonvarojen kestävää hoitoa, ilmastonmuutoksen torjumista ja siihen sopeutumista, luonnon monimuotoisuutta ja kehittävät
asuinalueen viihtyisyyttä maaseudulla. Tällaisia hankintoja voivat olla esimerkiksi energiatehokkuutta ja uusiutuvaa energiaa edistävät investoinnit, kuten aurinkopaneelit, ilmalämpöpumput, valaistuksen tai lämmityksen uusiminen, kierrätykseen liittyvät investoinnit sekä koneet ja laitteet esimerkiksi vesistöjen kunnostamiseen.

 
Lue lisää Ruokaviraston sivuilta.