Elinkeinolliset kehittämishankkeet

Elinkeinolliset kehittämishankkeet ovat yhteistyöhankkeita, joissa hyödynsaajina ovat pienet yritykset ja joiden tuloksia levitetään laajasti.

Elinkeinolliset kehittämishankkeet jaetaan kahteen kategoriaan:

 

1) Tiedonhankintaan liittyvät hankkeet tuki 80 %: tavoitteena tuottaa yrityksille merkittävää tiedon ja osaamisen lisäämistä, sen oman toiminnan, tuotteiden, prosessien tai palveluiden kehittämiseksi.

Hankkeessa voi lisäksi toteuttaa selvityksiä tai rakentaa prototyyppejä.

 • Tuen enimmäismäärä on 100 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 125.000 €. Tuki on valtiontukea.

 

2) Kokeelliseen kehittämiseen liittyvät hankkeet tuki 60 %: tavoitteena on kehittää yrityksille uusia tai parannettuja tuotteita, prosesseja tai palveluita, taikka, jos kyse on niiden markkinointia edeltävästä pilottihankkeesta, testauksesta ja esittelystä.

 • Tuen enimmäismäärä on 100 000 €, jolloin hankkeen kokonaiskustannukset voivat olla enintään 166.666 €. Tuki on valtiontukea.

Elinkeinollisten kehittämishankkeiden toimenpiteet:

 

YMPÄRISTÖ- JA ILMASTOYHTEISTYÖHANKKEET

 

 

Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää ilmastotutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä.  Tukea voidaan kohdentaa biotalouden innovaatioyhteistyöhön sellaisten toimijoiden välillä, jotka kehittävät ilmastonmuutoksen hillintään tai siihen sopeutumiseen liittyviä tuotteita sekä hankkeisiin, jotka kohdentuvat koko tuotantoketjun toiminnan kehittämiseen. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Lue lisää: Ruokavirasto.

 

Hankkeessa lisätään asiantuntemusta ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä sekä luonnonvarojen että luonnon monimuotoisuuden osalta. Hankkeella lisätään tietoa valuma-alueiden painetekijöistä ja vesiensuojelusta, ravinteiden kierrätyksestä ja käytettävissä olevista uusista menetelmistä sekä luodaan asukkaille, yhdistyksille ja yrittäjille ideoita ja virikkeitä uusista yhteistyö- ja liiketoimintamahdollisuuksista. Hankkeessa etsitään ratkaisuja hiilen sidonnan tehostamiseen, ravinteiden tehokkaaseen käyttöön ja kierrättämiseen sekä riskienhallintaan sään ääri-ilmiöiden lisääntyessä. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Lue lisää: Ruokavirasto.

 

YRITYSTEN, ELINKEINOJEN JA MAASEUDUN PALVELUJEN KEHITTÄMISEN YHTEISTYÖHANKKEET

 

Hankkeilla edistetään nuorten viljelijöiden alalle pääsyä ja ratkaisujen löytymistä yhteistyön avulla. Hankkeilla edistetään sukupolvenvaihdoksiin ja omistajanvaihdoksiin liittyvää yhteistyötä ja käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä uusien ratkaisujen löytymistä mm. lisäämällä asiantuntemusta, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä. Yhteistyöhankkeilla voidaan myös suunnitella, selvittää tai kehittää uusia ratkaisuja, joilla parannetaan nuorten viljelijöiden ja muiden yrittäjien toimintamahdollisuuksia ja yhteistyötä nyt ja tulevaisuudessa.

Hankkeen teemana voi olla esimerkiksi:

 • Nuorten viljelijöiden aktivoiminen ja yhteistyön lisääminen
 • Sukupolvenvaihdosten hyvät käytännöt ja verkostot ja niiden hyödyntäminen
 • Kumppanuusmaatalouden ja koneiden ja laitteiden yhteiskäytön edistäminen
 • Uusien
  tuotteiden, käytäntöjen, menetelmien ja tekniikoiden kehittäminen:
  suunnitelmat ja selvitykset sekä toimivuutta varmistavaa
  toteutettavuustutkimus ja pilotointi
 • Digitalisaation edistäminen
 • Toimitusketjujen toimivuus, esimerkiksi lähiruokahankkeet
 • Maatalouden, matkailun ja ruoantuotannon alojen välisten yhteyksien vahvistaminen.
 
Lue lisää: Ruokavirasto.
 •  

Hankkeilla tuetaan työllisyyden, kasvun, sukupuolten välisen tasa-arvon ja sosiaalisen osallisuuden edistämistä maaseudulla. Hankkeilla edistetään metsä- tai biotalouden innovaatioyhteistyön rakentamista ja suunnitellaan, selvitetään tai kehitetään uusia ratkaisuja, joilla parannetaan maaseutuväestölle ja yrittäjille suunnattujen palvelujen saatavuutta ja saavutettavuutta sekä parannetaan maaseudulla asumisen ja yrittämisen mahdollisuuksia. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Lue lisää: Ruokavirasto.

 

Hankkeessa vähintään kaksi toimijaa muodostaa maaseudun yhteisöjen yhteistyöryhmän ja etsii yhdessä ratkaisua tunnistettuun haasteeseen. Toimijat voivat olla esimerkiksi kyliä tai vaikkapa kylä ja kehittäjäorganisaatio yhdessä. Hankkeissa edistetään taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita yhteistyön kautta. Älykkäät kylät -hankkeet edistävät taloudellisia, sosiaalisia ja ympäristöön liittyviä innovaatioita, uudistumista, uusia ratkaisuja, rohkeita kokeiluja, uusia kumppanuuksia ja verkostoitumista yhteistyön kautta. Pilottihankkeena voidaan tukea kokeiluja, joissa testataan tuotteen, palvelun tai menetelmän toteutuskelpoisuutta.

Lue lisää: Ruokavirasto.

 

MAATALOUDEN YHTEISTYÖHANKKEET

 
 • M

Hankkeiden tavoitteena on kehittää maatilojen kilpailukykyä ja tilojen nykyaikaistumista. Hankkeilla edistetään käytäntöön kytkeytyvää tutkimusta, tuotekehitystä, innovaatioiden valmistelua ja käyttöönottoa, laatua, logistiikkaa, kustannustehokkuutta sekä tehostetaan tuotantoprosesseja ja markkinoiden toimivuutta sekä digitaalisten ratkaisujen ja toimintamallien käyttöönottoa mm. lisäämällä asiantuntemusta, kansainvälistä ja yli sektorirajojen tapahtuvaa yhteistyötä.

Maatilojen yhteistyöhankkeessa voidaan esimerkiksi kehittää lähiruokaan liittyvää yhteistyötä ja toimitusketjuja. Esimerkiksi matkailun ja ruoantuotannon välisiä yhteyksiä voidaan vahvistaa ja näin löytää keinoja lisätä myyntiä ja löytää uusia asiakkaita.

Lue lisää: Ruokavirasto

 

Hankkeissa aktivoidaan tuottajien yhteistyötä ja verkostoitumista liittyen laatujärjestelmiin ja tuottajaorganisaatioihin.

Hankkeella edistetään maatalousyrittäjien ja muiden ruoka-alan toimijoiden liittymistä erilaisiin laatujärjestelmiin, esimerkiksi luomuun, nimisuojajärjestelmään ja Sikavaan. Hankkeen toteutukseen voidaan myöntää tukea yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa enintään 70 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.


Hankkeella aktivoidaan tuottajien yhteistyötä ja verkostoitumista liittyen tuottajaorganisaatioihin.

Hankkeella edistetään uusien tuottajaorganisaatioiden syntymistä. Hankkeen toteutukseen voidaan myöntää tukea yhdessä muun julkisen rahoituksen kanssa enintään 100 prosenttia hyväksyttävistä kustannuksista.

 

Tukea voidaan myöntää tuottajaryhmien,tuottajaorganisaatioiden tai toimialakohtaisten organisaatioiden perustamisen osalta 10 prosenttia vuotuisesta kaupan pidetystä tuotannosta, mutta kuitenkin enintään 100 000 euroa vuotta kohti.

Lue lisää: Ruokavirasto.