Säännöt

Yhdistyksen säännöt

 1.                                                                                                                   

Sääntömuutos 19.02.2014

merkitty yhdistysrekisteriin 3.10.1997

 

 

 

1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Pirityiset ry ja sen kotipaikka on Halsua ja sen toimialueen muodostavat seuraavat kunnat Halsua, Kaustinen, Lestijärvi, Perho, Toholampi, Veteli sekä Kokkolan kaupunki.

 

2. Yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistyksen tarkoituksena on kannustaa toiminta-alueensa toimijoita yhteistyöhön alueensa kehittämiseksi ja maaseudun elinvoimaisuuden säilyttämiseksi. Lisätä paikalliseen ja maaseudun kehittämiseen liittyvää osaamista ja kokemusten vaihtoa eri maaseutualueiden välillä kansainvälinen yhteistyö mukaan lukien.

 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • Osallistuu maaseudun kehittämisohjelmien ja muiden paikallisten ohjelmien toteuttamiseen. Ohjelmien tarkoituksena on paikallinen kehittäminen paikallisia voimia ja omatoimisuutta hyödyntäen
 • Neuvoo ja opastaa toiminta-alueensa asukkaita, yrityksiä, yhteisöjä ja muita organisaatioita maaseudun ja paikalliseen kehittämiseen liittyvissä asioissa
 • Järjestää koulutusta ja neuvontaa
 • Suunnittelee ja toteuttaa kehittämishankkeita ja -ohjelmia
 • On yhteistyössä asukkaiden, yhdistysten, yritysten ja muiden organisaatioiden kanssa
 • Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa
 • Vaikuttaa paikalliseen ja maakunnalliseen kehittämiseen aloitteilla, ehdotuksilla ja kannanotoilla
 • Tekee paikalliseen kehittämiseen liittyviä selvityksiä.

 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi, hankittuaan tarvittaessa asianmukaisen luvan

  • järjestää huvitilaisuuksia, arpajaisia ja kilpailuja
  • ottaa vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
  • omistaa ja hallita irtainta ja kiinteää omaisuutta.

 

3. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet ja pitää heistä rekisteriä.

 

Yhdistyksen syyskokous päättää varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruuden. Maksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

 

Kannatusjäseneksi voivat liittyä toiminta-alueen ulkopuolella asuva henkilö tai alueen ulkopuolella toimiva oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Kannatusjäsenellä on yhdistyksen yleisissä kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. Hallitus hyväksyy yhdistyksen kannattajajäsenet ja pitää heistä erillistä jäsenluetteloa. Kannatusjäsenmaksu voi olla erisuuruinen yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

 

Ainaisjäsenmaksun voi olla erisuuruinen yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

 

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. Maksut voivat olla erisuuruisia yksityishenkilöillä, yhteisöillä ja säätiöillä.

 

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valittu puheenjohtaja ja 6 – 12 varsinaista jäsentä sekä näille varajäsenet.Varajäsenet ovat henkilökohtaisia jäseniä.

 

Hallitus pyritään valitsemaan tasapuolisesti alueen yksittäisistä asukkaista, yhdistysten ja yrittäjien sekä paikallisen julkisen tahon piiristä.

 

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta. Hallituksen jäsenenä voi olla enintään kolme toimikautta peräkkäin. Puolet hallituksen jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Ensimmäiseksi erovuorossa olevat arvotaan.

 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

 

Hallituksella on mahdollisuus perustaa tarvittava määrä eri jaostoja.

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

 

Hallitus on päätösvaltainen, kun puolet sen jäsenistä ja lisäksi puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

Yhdistyksellä on 1-2 tilintarkastajaa ja / toiminnantarkastajaa ja näillä varatilintarkastajat / varatoiminnantarkastajat.. Yhdistys voi halutessaan valita tilejä tarkastamaan tilintarkastusyhteisön, joka ilmoittaa, kuka on päävastuullinen tilintarkastaja yhteisön puolesta.

 

Hallituksen jäsenten palkkioiden ja matkakorvausten suuruuden päättää yhdistyksen syyskokous.

 

Asiantuntijapalkkioiden suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

 

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri kaksi yhdessä. Hallitus voi lisäksi antaa nimenkirjoitusoikeuden nimeämälleen henkilölle yksin.

 

8. Tilikausi ja tilintarkastus / toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on annettava tilintarkastajille viimeistään 3 viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään 2 viikkoa ennen vuosikokousta.

 

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin yhdistyksen kokous tai hallitus niin päättää taikka vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelyä varten pyytää. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

 

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä

 

11.Varsinaiset kokoukset

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis-, jäsenmaksujen ja kannatusjäsenmaksujen sekä ainaisjäsenmaksujen suuruudet seuraavalle kalenterivuodelle
 6. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi sekä muut jäsenet erovuoroisten tilalle
 7. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
 8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
 5. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
 7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 

Jos yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

 

12. Sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen lopettaminen ja varojen käyttö

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

 

Yhdistyksen purkautuessa tai sen tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.