Hanketukipäätökset 2019

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Polku maaseudulle
Budjetti: 37 595,08€
Tuki: 80%
Tiivistelmä: Polku maaseudulle -hankkeessa tehdään maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Tavoitteena on kehittää yrittäjä-, ammattilais- ja kouluverkosto maaseudun ammattien markkinointiin ja verkoston avulla juurruttaa myönteinen asenne maaseudun toimintaympäristöön, ammatteihin ja tuotteisiin. Hanke on alueiden välinen hanke ja sitä rahoittaa Pirityiset ja Rieska-Leader

Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy
Työ etsii tekijäänsä
Budjetti: 18 740,00€
Tuki: 80%
Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla, jotka ovat haja-asutusaluetta ja joille ei luontaisesti tule väkeä. Hankkeen avulla nostetaan yhteistyöalueen viestintää ja markkinointia udelle tasolle. Aluetta tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti ja edistetään työntekijöiden saamista yrityksiin (rakennusteollisuus, metalliala, puuala), joissa työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa kohdataan jo nyt ongelmia. Pirityisten alueelta hankkeessa on mukana Perhon kunta. Hanke on alueiden välinen hanke ja sitä rahoittaa Pirityiset ja Aisapari.

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä
Hevosten Keski-Pohjanmaa
Budjetti: 89 000,28€
Tuki: 80%
Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä hevosalan laajuudesta ja nykytilasta Keski-Pohjanmaalla sekä alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää alueen hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja aktivoida alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen. elinkeinona ja harrastuksena, edistää alan yritystoiminnan kilpailukykyä sekä saada alalle lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Hevosalan entistä tiiviimpi yhteistyö Biolaakso-verkoston, matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja muiden toimialojen kanssa lisää Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaa ja hyvinvointia.

Puukomponentti Väyrynen Oy
Muotti
Budjetti: 10 360,00 €
Tuki: 35%
Hankitaan uutta kalustoa tuotannon tehostamiseksi.

Lestijärven palomiehet ry, Lestijärvi
Lestijärven frisbeegolfrata
Budjetti: 26 240,00€
Tuki: 60%
Hankkeessa rakennettiin frisbeegolfrata Lestijärvelle Halsuantien varteen. Rata edistää paikallisten sekä lähialueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia.

Lohtajan metsästysseura ry, Lohtaja
LMS Lahtirakennus
Budjetti: 219 425,00€
Tuki: 40%
Hankkeessa rakennettiin uusi työturvallinen ja logistisesti toimiva riistaeläinten käsittelytila, joka vastaa metsästysseuran toiminnan volyymiin ja valtiollisten sekä yleishyödyllisten paikallisten toimijoiden tarpeita.

Yli-Lestiseura ry, Lestijärvi
Parannetaan Parantaa
Budjetti: 27 441,80€
Tuki: 60%
Hankkeessa parannettiin Parannan uimaranta-alueen viihtyvyyttä ja turvallisuutta hankkimalla uusia laitteita ja kalusteita sekä pieni infomökki.

Vetelin Kirkonkylän Nuorisoseura ry, Veteli
Ns:n uusi terassi, grillialue ja pihan kunnostus
Budjetti: 9 308,35€
Tuki: 60%
Nuorisoseuran toimitalo Veikkolan ja pihapiirissä olevan kotiseutumuseon käytettävyyden ja viihtyvyyden lisäämiseksi rakennettiin terassi ja grillialue ja kunnostettiin piha-
aluetta.

Köyhäjoen metsästysseura ry, Kaustinen
Metsästysmajan/nylkyhallin peruskorjaus
Budjetti: 15 235,00€
Tuki: 60%
Hankkeessa peruskorjattiin metsästysmajaa/nylkyhallia mm. kunnostamalla kattorakenteet ja ikkunat. Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennuksen kuntoa ja turvallisuutta
sekä lisätä sen käyttöikää. Kunnostettuna se edistää alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

JaHa Monitoimi
JaHan kehittämistoimet
Budjetti: 17 741,93 €
Tuki: 35%
Tuen avulla hankitaan tarvittavaa kalustoa toiminnan kehittämiseksi.

Alitalon tila
Elinvoimaa eläinhoivasta – Greencare-hoivamaatilatoimintaa
Budjetti: 31 824,00€
Tuki: 35%
Greencare-hoivamaatilan perustaminen Kaustiselle, joka tarjoaa työ- ja päivätoimintaa eläinavusteisesti muun muassa erityisryhmille tavoitteellisesti, vastuullisesti ja ammattitaitoisesti. Toiminnan tavoitteena on auttaa luomaan ja ylläpitämään ihmisen suhdetta luontoon eläinten avulla maatilaympäristössä. Toiminnan avulla tuetaan ihmisten kykyä selviytyä arjessa, parannetaan elämänlaatua ja tuodaan uutta sisältöä elämään erityistarpeista huolimatta, joita Alitalon tilalla otetaan huomioon ja kunnioitetaan.

Harrin Kaiutin
Audio 2019
Budjetti: 47 484,87 €
Tuki: 35%
Hankkeen toimenpiteitä ovat mm. esittelytilan muutos-, rakennus-, akustointi- ja asennustyöt sekä laitteiden, esittelykaluston ja tarvikkeiden hankintaa, alan tuomiin uudistuksiin ja tarpeisiin. Hankesuunnitelman mukaisilla toimenpiteillä yrityksen on mahdollista tuottaa uusia palveluita, kehittää yrityksen toimintaa uusin ideoin, parantaa teknistä tasoa, huomioida kehityksen tuomia muutoksia sekä mahdollistaa rakennusteknisin korjauksin kaiken toiminnan perustana olevien toimitilojen käytettävyyden myös tulevina vuosina.

Joni Nisula
Eka
Budjetti: 33 421,33€
Tuki: 35%
Tuen avulla hankitaan yritystoiminnan perustamiseen tarvittavia alkuhankintoja.

Hanna Porthan
Laitehankinnat
Budjetti: 65 899,50€
Tuki: 35%
Tuen avulla hankitaan laitteita eläinlääkintä ja eläinfysioterapiapalveluille, jolloin toiminta voidaan muuttaa sivutoimesta päätoimiseksi.

Vetelin Fysioterapia
Hankinnat
Budjetti: 95 800,00€
Tuki: 35%
Tuen avulla kehitetään palveluita hankkimalla LPG-laite.

Green Finance Oy
Laitehankinnat
Budjetti: 8 450,00€
Tuki: 35%
Parannetaan pakkaushygieniaa hankkimalla uusia laitteita.

Suomen Yrittäjäopisto Oy
Halsuan Maaseutuelinkeinojen Tulevaisuuspolku
Budjetti: 99 996,62€
Tuki: 80%
Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankkeessa aktivoidaan Halsuan alueen maaseutuyrittäjiä havaitsemaan oman yritystoimintansa toimintaympäristön haasteet ja toimimaan näiden haittavaikutusten minimoimiseksi ja toisaalta kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi. Tavoitteena on muodostaa taustaselvitysten ja -laskelmien sekä erilaisten työpajojen avulla alueen yrittäjien kesken Halsualainen tulevaisuuskuva, joka sisältää uudentyyppisiä liiketoiminnallisia yhteistyömalleja, joissa otetaan huomioon mm. yritysten tarpeita vastaavat resurssit henkilöissä, logistiikassa, tukipalveluissa sekä yleisessä maaseutuyritysten organisoinnissa. Hankkeen toteutusmallia ja tuloksia voidaan viedä jossain määrin myös muille vastaaville maaseutualueille kuin Halsua.

Sievin teollisuuspuisto Oy
Kehity Yritys!
Budjetti: 8 292,50€
Tuki: 75%
Sievin Teollisuuspuiston hallinnoimassa yritysryhmähankkeessa on mukana neljän Leader-ryhmän alueelta yrityksiä. Tarkoituksena on yritysten tuotantoprosessien selvittämisen j a mahdollisen korjaamisen kautta luoda parempaa toiminnallista kykyä ja asiakaspalvelua ja poistaa mahdollisia kasvunesteitä. Yhteistyön kautta luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntää laajasti yhteisiä resursseja.

Jyväskylän yliopisto
Genius Loci -matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä
Budjetti: 33 154,08€
Tuki: 80%
Matkailukirjaseen tulee keskeisiä osia Genius Loci -kulttuuriperintöreittien käsikirjoituksista ja teemoihin sopivista muista yksittäisistä paikkakertomuksista.