Alueiden väliset hankkeet 2014-2020

Vaasan yliopisto
Vaikuttavuutta Leader-toimintaan
Yhteistyökumppanit: Poko ry, Pirkan Helmi ry ja Rieska-Leader ry
Budjetti: 180 000,00 € (Pirityisten osuus 45 000,00 €)
Tuki: 100 %
Hankkeen tavoitteena oli tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintatavan soveltaminen luo maaseudun kehittämistyössä. Samalla kehitettiinn Leader-toiminnan tuottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä sekä tehtiinn kehittämisehdotuksia Leader-toiminnan vaikuttavuuden lisäämiseksi.
Leader-toiminnan vaikutuksia arvioitiin sekä laadullisesti että määrällisesti. Laadullisen osion haastatteluilla selvitettiin hankkeiden toteuttajien sekä sidos- ja kohderyhmien käsitykset siitä, miten Leader-lähestymistapa luo lisäarvoa. Määrällisessä osiossa tarkasteltiin erityyppisten hankkeiden vaikutusketjuja ja arvioitiin vaikutuksia taloustieteen menetelmiä hyödyntäen. Tuloksena saatiin esitys mittareista ja arvio Leader-toimintatavan arvosta suhteessa tehtyyn lisäpanostukseen. Yhdessä nämä menetelmät antavat kattavan kuvan Leaderin tuottamasta lisäarvosta.
Hankkeen toteuttivat Vaasan yliopiston Levón-instituutti ja Jyväskylän yliopiston Kokkolan yliopistokeskus Chydenius.

Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta
Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi -esiselvitys
Yhteistyökumppani: Viisari ry
Budjetti: 10 000,00 € (Pirityisten osuus 7 500,00 €)
Tuki: 100 %
Kaustisen seutukunnan esiselvitys-hankkeen avulla kartoitettiin Keski-Pohjanmaalla ja Pohjoisessa Keski-Suomessa hajallaan olevien pienien matkailuhankkeiden nykytilaa ja yhteistyön ja kehittämisen tarvetta.

Kokkolan kaupunki / K.H. Renlundin museo
Meidän museo – Keski-Pohjanmaan paikallismuseoiden kehittämishanke
Yhteistyökumppani: Rieska-Leader ry
Budjetti: 103 600,00 € (Pirityisten osuus 88 600,00 €)
Tuki: 90 %
Meidän museo -hankkeessa kehittettiin keskipohjalaisia paikallismuseoita lisäämällä kuntalaisten osallisuutta kulttuuriperinnön vaalimiseen sekä nostettiin museoiden paikallista profiilia ja näkyvyyttä kuntalaisten arjessa.Hankkeen aikana maakunnassa toteutettiin erilaisia alueellista yhteenkuuluvuutta, toimijuutta ja osaamista tukevia tapahtumia, jotka vahvistivat alueellisen identiteetin ainutlaatuisuutta sekä nostivat paikallismuseoiden profiilia ja näkyvyyttä. Hankkeessa alueen paikallismuseoita tuettiin toteuttamaan uuden opetussuunnitelman tavoitteita sekä lasten ja nuorten kasvua alueelliseen kulttuuriperintöön.

Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
Seuramentor
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry, Keskipiste Leader ry ja Aktion Österbotten rf
Budjetti: 252 757,50 € (Pirityisten osuus 101 103,00 €)
Tuki: 70 %
Hankkeessa kehitettiin ja uudistettiin seurojen toimintatapoja mm. ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnissa seuramentor – toiminnan avulla. Hankkeen avulla koulutettiin seuroihin uusia ohjaajia ja valmentajia sekä organisoitiin lajien yhteisiä valmennuksen virikeiltoja eri aihepiireissä. Hanke lisäsi seurojen, kuntien ja lajien välistä yhteistyötä konkreettisella tavalla.

Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden lisääminen
Yhteistyökumppani: Rieska Leader ry
Budjetti: 97 646,00 € (Pirityisten osuus 53 705,30 €)
Tuki: 100 %
Hankkeessa edistettiin kaukolämpöverkon ulottumattomissa asuvien maaseudun asukkaiden energiatietoisuutta välittämällä tietoa uusiutuvasta energiasta ja sen hyödyntämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta sekä eri lämmitystapavaihtoehtojen yhdistämisestä. Neuvonta ja opastus kohdennettiin asumisen energiakulutukseen ja rakennusten lämmitystapavalintoihin, kotitalouksien laitehankintoihin, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen, eri energiamuotojen yhdistämiseen ja käytön tehostamiseen.

Keski-Pohjanmaan Pesis ry
POKS – pesis on kylän sydän
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry ja Keskipiste Leader ry
Budjetti: 49 000,00 € (Pirityisten osuus 17 000,00 €)
Tuki: 80 %
POKS – hankkeessa lisättiin alueen kuntien ja kylien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja viihtyisyyttä kehittämällä alueen pesäpallotoimintaa nostamalla lasten ja nuorten harrastajamäärää Keski-Pohjanmaalla sekä houkuttelemalla mukaan uusia tekijöitä.

Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy
Lestijokilaakso eläväksi
Yhteistyökumppani: Rieska-Leader ry
Budjetti: 172 670,00 € (Pirityisten osuus 51 496,90 €)
Tuki: 80 %
Hankkeessa tehtiin toimenpiteitä parantamaan ja kehittämään maaseutuväestölle suunnattuja Kannuksen ja Toholammin keskusta-alueiden palveluita. Tavoitteena oli kasvattaa molempien paikkakuntien elinvoimaisuutta ja monimuotoistaa kuntien välistä yhteistyötä. Hanke sisälsi myös tiedonvälitystoimenpiteitä mm. koulutus- ja valmennustoimintaa alueen yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille.

Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry
Lisävipinää vimpaimiin
Yhteistyökumppani: Rieska-Leader ry
Budjetti: 20 300,00 € (Pirityisten osuus 7 714,00 €)
Tuki: 80 %
Hankkeessa parannettiin ikäihmisten nykytekniikan käyttötaitoja tavoitteena  monipuolisesti nykytekniikkaa hyödyntävä ikäihminen, joka kykenee pitämään yhteyttä läheisiinsä/ystäviinsä ja asioimaan sähköisillä välineillä ja sovelluksilla. Hanke järjesti koulutuksia yhteensä 40 kertaa Himangan, Kannuksen, Sievin, Kälviän ja Lohtajan kuntakeskuksissa.

Kvarnen Samkommunen
Framtidens natur- och ekoturism
Yhteistyökumppani: Aktion Österbotten rf
Budjetti: 114 630,00 € (Pirityisten osuus 23 270,00 €)
Tuki: 70 %
Hankkeessa identifioitiin mahdolliset kansainväliset ja kotimaiset luonto- ja ekomatkailusta kiinnostuneet matkailijat. Hankkeessa selvitettiin näiden mahdollisten matkailijoiden tarpeet, vaatimukset ja toivomukset koskien majoitus- ja kuljetusvaihtoehtoja, matkailupakettien sisältöä, infohalu- ja varausmenetelmiä. Tämän perusteella voidaan tehdä suunnattu markkinointistrategia tälle kohderyhmälle. Hankealueena on Kokkolan-Pietarsaaren seudun maaseutualueet, Kaustisen seutukunta, Kristiinankaupunki ja Närpiö.

Sääksjärven Kyläseura ry
Mahdollisuuksien maaseutu
Yhteistyökumppani: Aisapari ry
Budjetti: 40 700,00 € (Pirityisten osuus 13 560,00 €)
Tuki: 90 %
Hankkeen tavoitteena oli parantaa tulevaisuudenuskoa ja sytyttää kipinää maaseudulla madaltamalla yritysten perustamiskynnystä ja luomalla pohjaa yritysten innovaatioympäristöjen syntymiselle. Toimenpiteinä luennot ja työpajat, tiedotus, virtuaalikansalaisuus sekä tutkimus.

Lyhde – tiedotushanke
Yhteistyökumppanit: Yhyres ry, Aktion Österbotten rf ja Pohjanmaan ELY-keskus
Budjetti: 156 668,00 € (Pirityisten osuus 46 456,00 €)
Tuki: 100 %
Tiedotushankkeessa tuotiin esille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja uuden ohjelmakauden hanke- ja yritystukimahdollisuuksista Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitettiin myös uusia tapoja ja toimintamalleja sekä maaseutuohjelmasta että Leader-toiminnasta tiedottamiseen.

Lyhde ll – tiedotushanke
Yhteistyökumppanit: Yhyres ry, Aktion Österbotten rf ja Pohjanmaan ELY-keskus
Budjetti: 436 101,00 € (Pirityisten osuus 108 087,00 €)
Tuki: 100 %
Tiedotushankkeen tuotiin esille Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaa ja  ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista.

Kylien ääni
Yhteistyökumppanit: Aktion Österbotten rf ja Yhyres ry
Budjetti: Pirityisten osuus 68 300,00 €
Tuki: 100%
Kylien ääni -hankkeessa kehitettiin kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla lisättiin maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta sekä edistettiin asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta.

Taito Keski-Pohjanmaa ry
Muotoilun matkassa
Yhteistyökumppani: Rieska-Leader ry
Budjetti kehittämishankkeessa: 124 019,00 € (Pirityisten osuus 49 607,60 €)
Budjetti investointihankkeessa: 51 000,00 € (Pirityisten osuus 25 500,00 €)
Tuki: 80 %
Hankkeessa lisättiin Keski-Pohjanmaan maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia käsityökulttuurin ja muotoilun keinoin. Tavoitetta toteutettiin kiertävän käsityöneuvonnan avulla. Kohderyhmänä hankkeessa olivat maaseudun eri ikäiset asukkaat, käsityöyrittäjät ja käsityömuotoilusta kiinnostuneet uraa suunnittelevat nuoret. Investointihankkeessa hankittiin auto ja riittävä varustetaso tavaratilaan, jotta kiertävä käsityöneuvonta on mahdollista.

Koulutuskuntayhtymä JEDU (osatoteuttajana KPEDU)
Maaseutuammattiin esiselvityshanke
Yhteistyökumppanit: Keskipiste-Leader ry ja Rieska-Leader ry
Budjetti: 26 700,00 € (Pirityisten osuus 5 444,13 €)
Tuki: 80 %
Esiselvityshankkeessa selvitettiin mahdollisuuksia soveltaa Pohjois-Savossa kehitettyä maaseutuammattiin -toimintamallia Keski-Pohjanmaalla. Toimintamallin tavoitteena on edistää maaseudun ammattien tunnettuutta nuorten keskuudessa, jotta maaseudulle saataisiin tulevaisuudessa työvoimaa ja uusia yrittäjiä. Hankkeessa järjestettiin nuorten ja tulevien työnantajien kohtaamista sekä lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta maaseudun mahdollisuuksista.

Vaasan yliopiston Levòn-instituutti
Luonnollista tukea elämään! – Naturligt stöd för livet!
Yhteistyökumppanit: Aktion Österbotten rf, Yhyres ry ja Rieska-Leader ry
Budjetti: 230 000,00 € (Pirityisten osuus 40 000,00 €)
Tuki: 70 %
Hankkeessa luotiin uusia luonnon hyvinvointivaikutuksiin perustuvia Green Care -palvelumalleja erityistä tukea tarvitseville asiakasryhmille. Hankkeessa tähdättiin erityisesti kokemuspohjaisen osaamisen ja osallistamisen kasvattamiseen, jotta luontoavusteiset palvelumallit lunastavat paikkansa sosiaali- ja terveyspalvelurakenteissa sekä koulujen ja päiväkotien opetus- ja toimintasuunnitelmissa.

Metsänhoitoyhdistys Keskipohja ry
Kotimetsä
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader
Tuki: 90%
Budjetti: 102 830,00 (Pirityisten osuus 37 019,00 €)
Kotimetsä-hankkeessa lisättiin lasten ja nuorten sekä metsänomistajien tietoisuutta metsien merkityksestä ilmastonmuutoksen torjunnassa sekä kerrottiin käytännön toimenpiteistä, joita metsänomistajat voivat tehdä ilmaston hyväksi. Toimenpiteiden avulla lisättiin  lasten ja nuorten kiinnostusta ja positiivista asennetta metsien hoitoa kohtaan ja näin vähentämään mahdollista ilmastoahdistusta.

Taito Keski-Pohjanmaa ry 
Weaving RoadShow – käsityöyrittäjyyttä maaseudun nuorille 
Yhteistyökumppani: Aisapari
Budjetti: 66 680,83€ 
Tuki: 80 % 
Weaving RoadShow hankkeen yrittäjyys-osassa vietiin taitoa ja tietoa kudonnasta ja käsityöyrittäjyydestä RoadShowna kouluille yhdessä Keski-Pohjanmaan yrittäjien, Etelä – Pohjanmaan yrittäjien, Taito Etelä-Pohjanmaan ja alan yrittäjien kanssa. Lisäksi hankkeessa järjestettiin hankkeen alussa ja lopussa Weaving RoadShow seminaarit. 

2019 

Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä 
Polku maaseudulle 
Yhteistyökumppani: Rieska-Leader
Budjetti: 37 595,08€ 
Tuki: 80% 
Polku maaseudulle -hankkeessa tehtiin maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitettiin yrittäjä-, ammattilais- ja kouluverkosto maaseudun ammattien markkinointiin ja verkoston avulla juurruttaa myönteinen asenne maaseudun toimintaympäristöön, ammatteihin ja tuotteisiin. 

Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy 
Työ etsii tekijäänsä 
Yhteistyökumppani: Aisapari
Budjetti: 18 740,00€ 
Tuki: 80% 
Työ etsii tekijäänsä -hanke oli aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat olivat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistivät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla, jotka ovat haja-asutusaluetta ja joille ei luontaisesti tule väkeä. Hankkeen avulla nostettiin yhteistyöalueen viestintää ja markkinointia udelle tasolle. Aluetta tehtiin tunnetuksi valtakunnallisesti ja edistettiin työntekijöiden saamista yrityksiin (rakennusteollisuus, metalliala, puuala), joissa työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa on kohdattu ongelmia. Pirityisten alueelta hankkeessa on mukana Perhon kunta. 

Sievin teollisuuspuisto Oy 
Kehity Yritys! 
Budjetti: 8 292,50 € 
Tuki: 75% 
Sievin Teollisuuspuiston hallinnoimassa yritysryhmähankkeessa on mukana neljän Leader-ryhmän alueelta yrityksiä. Hankkeessa selviteettiin yritysten tuotantoprosesseja ja mahdollisen korjaamisen kautta luotiin parempaa toiminnallista kykyä ja asiakaspalvelua ja poistettiin mahdollisia kasvunesteitä. Yhteistyön kautta luotiin uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödynnettiin laajasti yhteisiä resursseja.  

Centria ammattikorkeakoulu Oy
Yhdistys voimaa! – Yhdistystoiminnan kehittäminen Keski-Pohjanmaalla
Yhteistyökumppani: Rieska-Leader
Budjetti: 98 897,20 €
Tuki: 80%
Hanke uudistaa alueen yhdistystoimintaa, lisää ymmärrystä yhdistysten sisäisestä maailmasta ja ulkoisista toimista sekä kehittää yhdistysten ja järjestöjen prosesseja asiakaskeskeisimmiks ja tehokkaammiksi.