Alueiden väliset hankkeet 2007-2013

1. Ajokortti työelämään
Keski-Pohjanmaan 4H-piiri ry

Yhteistyökumppanit: Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry Budjetti: 166 700,00 € (Pirityisten osuus 83 350,00 €) Tuki: 80 % Tiivistelmä: Työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi nuorten työelämävalmiuksia tulee parantaa ja nuorten yrittäjyyskasvatukseen tulee panostaa. Ajokortti työelämään -hankkeen kohderyhmänä ovat yli 14-vuotiaat nuoret. Hyödyn saajia ovat ensisijaisesti työllistyvät ja työkokemustasaavat nuoret. Tuotoksena nuoret saavat Ajokortti työelämään -passin, jolla nuori voi osoittaa työnantajalle oman valmiutensa työelämään.  

2. Peura-Lutunen
Lestijärven Kunnan Yhteisökehitys

Yhteistyökumppanit: Keskipiste-Leader ry, Viisari ry, Rieska-Leader ry Budjetti: 98 941,00 € (Pirityisten osuus 42 354,00 €) Tuki: 90 % Tiivistelmä: Hankkeessa kerätään kohdetietoa ja tarinoita Metsäpeuranmaan Pohjanmaan puoleiselta alueelta ja otetaan käyttöön sähköinen nettikarttapalvelu reitteineen ja kohdevalikoineen. Samalla tuotetaan Metsäpeuranmaan matkailualueen matkailukartta ja Peuran polun reittikartta. 

3. Meijän Lestijokiseutu
Kannuksen kaupunki

Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry Budjetti: 38 500,00 € (Pirityisten osuus 12 833,00 €) Tuki: 80 % Tiivistelmä: Kehitetään Lestijokiseudun matkailutoimijoiden osaamista ja me-henkistä yhteisöllisyyttä ja tätä kautta profiloituvaa seudullista matkailuidentiteettiä. Hankkeessa kootaan Lestijokiseudun aktiivitoimijoiden ydinryhmä, jonka yhteisöllisyyttä ja matkailullista tietotaitoa kehitetään järjestämällä mm. luentotilaisuuksia sekä opintomatka Kierikkikeskukseen Yli-Iihin.Koulutuksellisessa yhteistyössä kehitetään seudullista matkailutoimintaa tuotteistamalla seudun muinaisasutuskohteisiin liittyviä matkailupaketteja ja Suur-Lestin kiertotapahtuma.  

4. Lossari
Eskolan Kyläyhdistys ry

Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry Budjetti: 37 900,00 € (Pirityisten osuus 3 700,00 €) Tuki: 80 % Tiivistelmä: Eskolan kylällä toteutettavassa pilottihankkeessa kokeillaan kylän palveluiden tuottamiseen erilaisia malleja. Kehitettäviä palvelukokonaisuuksia ovat esim. kotitalousapu, kirjastopalvelut, lasten iltapäiväkerho, remontointi, ulkoalueiden ja reitistöjen ylläpito, kulttuuripalvelut, paikallisten tuotteiden markkinointi ja perinnemaiseman hoito. Hankkeessa selvitetään ketkä em. palveluita voisivat tuottaa. Kaustisen seutukunnan alueella hanke toimii aktivoimalla/tiedottamalla alueen kyliä ja kuntia vastaavaan toimintaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia alueen kylissä.   

5. Folklink
Taideyliopiston Sibelius-Akatemia

Yhteistyökumppanit: Liiveri ry Budjetti: 134 996,00 € (Pirityisten osuus 34 996,00 €) Tuki: 90 % Tiivistelmä: Folklink-hanke kehittää kansanmusiikin osaamista Seinäjoen seudulla sekä Kaustisen seutukunnassa ja pyrkii lisäämään kansanmusiikin monimuotoista tarjontaa aktiivisesti sekä maaseudulla että kaupunkialueella. Mahdollisuus luoda toimivat yhteistyösuhteet Taideyliopiston Sibelius-Akatemian Seinäjoen yksikölle ja Kansanmusiikki-instituutin välille. 

Hankkeesta lisää täällä sekä täällä.
6. Folk Passi
Sata-Häme Soi ry

Yhteistyökumppanit: Aisapari ry, Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry, Keskipiste-Leader ry, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry, Keski-Karjalan Jetina ry, Peräpohjolan Kehitys ry, Ylä-Savon Veturi ry Budjetti: 70 000,00 € (Pirityisten osuus 9 000,00 €) Tuki: 90 % Tiivistelmä: Folk Passi -kehittämishanke on seitsemän kansanmusiikkitapahtuman yhteinen hanke. Yleistavoitteena on tapahtumien toiminnan tehostaminen ja toimintaedellytysten parantaminen.   

7. HYMY
(ELY-keskukselta)

Yhteistyökumppanit: Aisapari ry, Kuudestaan ry Budjetti: 563 000,00 € (Pirityisten osuus 194 500,00 €) Tuki: 100 % Tiivistelmä: HYMY – kylien kehittämishanke on kolmen toimintaryhmän yhteisesti toteuttama kylien aktivoimishanke. Jokaisen toimintaryhmän alueella toteutetaan yhteisten toimenpiteiden lisäksi omalla alueella esiin tulleita kehittämistoimenpiteitä.  

8. Genius Loci – Paikalliset pyhiinvaellusreitit Keski-Pohjanmaalla
Jyväskylän Yliopisto Chydenius-Instituutti

Yhteistyökumppanit: Aktion Österbotten rf, Keskipiste-Leader ry, Rieska-Leader ry Budjetti: 74 781,00 € (Pirityisten osuus 26 173,00 €) Tuki: 90 % Tiivistelmä: Hankkeessa hyödynnetään Keski-Pohjanmaan vahvaa ja omintakeista kulttuuriperintöä. Hankeidea tähtää Keski-Pohjanmaan matkailun ja maaseudun kehittämiseen. Tarkoituksena on rakentaa paikallisten pyhiinvaelluskohteiden verkosto ja tietokanta kertomuksellisesti rikastuneista keskipohjalaisista paikoista. 

Käy tutustumassa Genius Loci -sivustoon tästä.
9. Arviointi-hanke
Chydenius-Instituutti

Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry Budjetti: 54 400,00 € (Pirityisten osuus 27 200,00 €) Tuki: 100 % Tiivistelmä: Kokkolan yliopistokeskus Chydenius toteuttaa Keski-Pohjanmaan paikallisten toimintaryhmien hanketoiminnan arvioinnin Rieska-Leaderin ja Pirityisten alueella. Hankkeen aikana yliopistokeskuksen tutkijat tarkastelevat päättyneen ohjelmakauden 2000-2006 Leader-kehittämishankkeita, analysoivat saatuja tietoja ja arvioivat hanketoiminnan vaikuttavuutta. Arviointi hyödyttää alkaneen ohjelmakauden 2007-2013 hanketoiminnan toteuttamista.   

10. KAMUksi -hanke
Keski-Pohjanmaan Nuorisoseura ry

Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry Budjetti: 166 000,00 € (Pirityisten osuus 83 000,00 €) Tuki: 90 % Tiivistelmä: Tavoitteena on antaa lapsille ja nuorille mahdollisuus itsensä toteuttamiseen uusilla taiteen aloilla, kansanmusiikin ja kansantanssin keinoilla sekä saada mukaan lisää lapsia ja nuoria nuorisoseuran yhdistys- ja harrastustoimintaan.  

11. Maaseutuohjelman satoa -tiedotushanke
(ELY-keskukselta)

Yhteistyökumppanit: YHYRES-kehittämisyhdistys ry, Aktion Österbotten r.f. sekä Pohjanmaan ELY-keskus Budjetti: 308 360,00 € Tuki: 100% Tiivistelmä: Tiedostushanke – Informationsprojekt vuosina 2009-2012 auttoi Manner-Seudun maaseudun kehittämisohjelman mukaisten hankkeiden aktivoinnissa Pohjanmaalla ja paransi alueellisten ja paikallisten kehittämissuunnitelmien tunnettuutta. Kyseisen hankkeen aikana ei kuitenkaan päästy kertomaan eri hankkeiden tuloksista. Maaseutuohjelman satoa tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman tuloksista tiedottaminen sekä myönnettyjen mikroyritystukien vaikutusten esilletuominen. Tulokset tuodaan lähelle alueen asukkaita mielenkiintoisesti ja kansantajuisesti esitettyinä.  

12. HINKU – Hymystä kasvaa HINKU
(ELY-keskukselta)

Yhteistyökumppanit: Aisapari ry, Kuusiokuntien Kehittämisyhdistys ry Budjetti: 540 000,00 € Tuki: 100 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on jatkaa aiemmin toimineessa HYMY-hankkeessa luotuja yhteisiä toimintatapoja ja edelleen tuoda uusia sisältöjä ja malleja kylien toimintaan ja yhteistyöhön sekä jatkaa hyvin alkuun päässyttä yhteistyötä ryhmien ja alueiden välillä. Hankkeessa toteutetaan esiin nousseita kehittämistarpeita erityisesti kyläläisten aktivoinnin, yhteisöllisyyden ja uusien toimintatapojen osalta.    

13. OSUMA – koulutusta riistayrittäjille ja metsästäjille
Keski-Pohjanmaan Ammattiopisto

Yhteistyökumppanit: Aisapari ry Budjetti: 104 000,00 € (Pirityisten osuus 55 120,00 €) Tuki: 90 % Tiivistelmä: Tavoitteena on antaa koulutusta riistanlihan käsittelystä sekä koulutetun metsästäjän koulutusta. 

Lue lisää hankkeesta tästä.
14. Ideasta yrittäjyyteen
Keski-Pohjanmaan 4H-piiri ry

Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry ja Keskipiste-Leader ry Budjetti: 130 100,00 € (Pirityisten osuus 65 050,00 €) Tuki: 50 % Tiivistelmä: Hankkeen tavoitteena on kehittää maaseudun nuorten yrittäjyyttä seuraavista näkökulmistsa:

  1.  Tavoitetaan maakunnan sisällä ja maakunnan ulkopuolella asuvia ammattiin valmistuvia nuoria.
  2.  Nuorten ohjaus ja neuvonta yrittäjyydestä kiinnostuneille nuorille.      
  3.  Nuorten yritysfoorumin käynnistäminen ja yrityshautumon käynnistäminen.

Toimenpiteinä ovat mm. yritystapahtumien järjestäminen, nuorten tavoittaminen käyttäen hyväksi erityisesti sähköisiä palveluja, asiantuntijaryhmän perustaminen yrittäjyyttä harkitsevien nuorten tueksi sekä yrityshautumotoiminnan kehittäminen ja käynnistäminen. Hanke on suunniteltu erityisesti maaseutualueelle.