Tukimuodot kylille
ja yhteisöille

HUOM. sivulla olevat tiedot tukimuodoista ja rahoituksesta koskevat pääsääntöisesti ohjelmakautta 2014 – 2020 (sekä siirtymäkautta 20202-2022). Päivitämme hanketukia koskevat tiedot vastaamaan alkanutta ohjelmakautta alkuvuoden aikana.

 

Yleishyödylliset hanketuet

Hanketoiminnalla tehdään aina jotain uutta tai parannetaan olemassa olevaa. Usein hankkeelta edellytetäänkin jonkinlaista innovatiivisuutta tai uutuusarvoa. Hanke ei voi koskaan olla sellaista toimintaa, jota hakija toteuttaa normaalistikin.  

Pirityiset voi rahoittaa sellaisia yleishyödyllisiä hankkeita, jotka hyödyttävät mahdollisimman monia alueen asukkaita ja toimijoita. Tukea ei myönnetä sellaiseen toimintaan, joka kuuluu julkisyhteisön lakisääteisen pakollisen perustehtävän hoitamiseen.

 

Mihin voi saada hanketukea?

Yleishyödyllisillä hankkeilla edistetään asukkaiden hyvinvointia ja palveluita, paikallista kulttuuria tai kylän viihtyisyyttä, toiminnallisuutta ja vetovoimaisuutta.

 

YLEISHYÖDYLLINEN HANKE VOI OLLA:

 

 • KEHITTÄMISTÄ
 • INVESTOINTEJA
 • KOULUTUSTA JA TIEDONVÄLITYSTÄ

 

Yleishyödyllisissä hankkeissa omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) + kuljettaja 45 euroa tunti.

Yleishyödyllinen investointihanke lisää paikallisten asukkaiden hyvinvointia, alueen vetovoimaisuutta, viihtyvyyttä ja yhteisöllisyyttä konkreettisilla investoinneilla tai hankinoilla. Tuella voidaan rakentaa, kehittää tai laajentaa kylän yhteisiä kokoontumis- ja harrastetiloja, liikuntapaikkoja jne. tai hankkia yhteiseen käyttöön koneita, laitteita ja kalusteita.

 

Investoinnin tulee hyödyttää alueen asukkaita yleisesti, ja sen tulee olla kaikkien asukkaiden ja kylän toimijoiden käytettävissä. Tukea ei voi myöntää yksittäisen harrastajaryhmän investointeihin.

 

Tuki yleishyödyllisiin investointihankkeisiin on 60%.

 

Yleishyödyllisissä hankkeissa omarahoitusosuutta voidaan korvata talkootyöllä. Talkootyön arvo on 15 euroa henkilötyötunti (yli 15-vuotias) ja konetyö (traktori tai kaivinkone) + kuljettaja 45 euroa tunti. Talkootyöstä tehdään suunnitelma hakuvaiheessa ja toteutusvaiheessa pidetään talkootyöpäiväkirjaa.

Yleishyödylliset kehittämishankkeet ovat hankkeita, joiden avulla esimerkiksi luodaan uutta toimintaa tai toimintamahdollisuuksia, tehdään suunnitelmia ja esiselvityksiä, jotka kehittävät alueen toimintakykyä, parannetaan alueen houkuttelevuutta, nostetaan esille alueen kulttuuria tai luodaan uusia toimintamalleja ja palveluita.

 

Tukea voi saada muun muassa työntekijöiden palkkauskuluihin, matkakustannuksiin, asiantuntijoiden palkkioihin, ostopalveluihin, toimistokuluihin, vuokriin ja ohjausryhmän kuluihin.

 

Tuen määrä on pääsääntöisesti 80%. Laajoissa alueiden välisissä, Leader-ryhmien välisissä ja kansainvälisissä hankkeissa sekä toteutettavuusselvityksissä tuen määrä voi olla enintään 100 prosenttia.

 

Myös kehittämishankkeessa voidaan omarahoitusosuutta korvata talkootyöllä. Talkootyön tulee kuitenkin suunnitella ja määritellä tarkoin, sen tulee olla konkreettisesti hankkeen tavoitteiden eteenpäinviemiseksi tehtävää työtä, joka tehdään vapaaehtoistyönä sen sijaan että palvelu ostetaan ulkopuoliselta.

Tiedonvälityshankkeessa viedään tietoa alueen asukkaille, yrittäjille ja muille toimijoille maaseudun kehittymisen kannalta tärkeistä asioista. Tiedonvälityshankkeessa voidaan järjestää muun muassa yleisiä tiedotuskampanjoita, jotka edistävät ympäristö- ja maaseututietoisuuden lisäämistä, helpottavat uusimman tieteellisen tiedon leviämistä tai auttavat innovaatioiden, uusien menetelmien ja muun osaamisen saattamista maaseudun asukkaiden käyttöön.

 

Tukitaso on enintään 80 %. Hanke ei voi sisältää talkootyötä.

Koulutushankkeessa lisätään maaseudun asukkaiden ja yrittäjien osaamista, toimintavalmiuksia sekä lisätään yhteistyötä. Yleinen koulutus on kaikille avointa eikä se kohdistu tiettyyn yritysjoukkoon tai toimialaan. Koulutuksella annetaan yleisiä valmiuksia esimerkiksi liiketoimintaosaamiseen, maaseudun kehittämiseen ja maaseutuelinkeinoihin, ympäristöosaamiseen, vähähiilisyyteen ja kansainvälistymiseen.

 

Yleisen koulutushankkeen tukitaso on enintään 80 %. Hanke ei voi sisältää talkootyötä.

 

Koulutushanke voi myös kohdistua tiettyyn yritysjoukkoon tai tietylle toimialalle. Silloin hankkeessa voidaan antaa myös yritysten osaamista ja toimintaa merkittävästi parantavaa koulutusta ja  valmiuksia myös yrityskohtaisesti. Tukitaso vaihtelee sen mukaan kenelle koulutus on suunnattu ja kuinka paljon siitä yritykset hyötyvät.

 

Myös koulutushanke voi olla tietyn yrittäjäjoukon oma yritysryhmähanke, joka tuo suoraan yrityskohtaista hyötyä. Siinä voi olla myös liikesalasiuuden piiriin kuuluvaa yrityskohtaista koulutusta. Tällöin tukitaso on enimmillään 75 %.

Yhteistyöhankkeet perustuvat yritysten tai muiden toimijoiden yhteistyöhön ja niillä edistetään alueen elinkeinojen toimintaedellytyksiä. Hankkeessa voidaan esimerkiksi tehdä aluemarkkinointia, luoda ja ottaa käyttöön uusia toimintatapoja, rakentaa yhteistyöverkostoja tuotannossa, markkinoinnissa ja myynnissä tai kehittää innovaatioita maaseutuelinkeinojen edistämiseksi.

 

Tukea yhteistyöhankkeeseen voidaan myöntää, kun hankkeeseen osallistuu vähintään kaksi yhteisöä.

 

Enimmäistukitaso vaihtelee 60 – 80 % välillä riippuen toimenpiteistä ja hyödynsaajista. Hanke ei voi sisältää talkootyötä.

Jos hankkeessa tehdään yrityskohtaisia toimenpiteitä, toteutetaan se yritysryhmähankkeena.

Kehittämishankkeen toimenpide

Kehittämishankkeen tulee liittyä johonkin Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelman toimenpiteistä, olipa kyseessä sitten yleishyödyllinen investointi tai kehittäminen.

Ennen kuin täytät hakemuksen Hyrrässä, niin katsotaan yhdessä, mihin toimenpiteeseen hakemuksenne liittyy.

 

 

LEADER-RYHMÄN KAUTTA TUETTAVAT TOIMENPITEET OVAT:

 

1. Koulutus ja tiedonvälitys

7. Maaseudun palvelut ja kylien kehittäminen

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat
7.3 Laajakaistainfrastruktuuri ja sähköiset palvelut
7.4 Maaseudun palvelut (esim. kylätalohankkeet)
7.5. Tuki investointeihin vapaa-ajan infrastruktuurin julkiseen käyttöön, matkailuneuvontaan ja pienimuotoiseen matkailuinfrastruktuuriin
7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

16. Yhteistyö

(Tämä toimenpide liittyy elinkeinojen kehittämiseen.)


Ideasta hankkeeksi

     1. Hakijalla on idea. Hakija ottaa yhteyttä Pirityisiin.
     2. Idean rahoituskelpoisuudesta keskustellaan ja hakijaa neuvotaan hakemuksen ja kustannusarvion laatimisessa.
     3. Hakija jättää sähköisesti hakemuksen Hyrrä-hakujärjestelmään. Hanke tulee vireille.
     4. Hakija saa vireilletulosta ilmoituksen.
     5. Hakija voi alkaa toteuttaa hanketta omalla riskillä.
     6. Tarvittaessa hakemusta täydennetään.
     7. Pirityisten hallitus käsittelee hakemuksen ja antaa lausunnon ELY-keskukselle.
     8. Pohjanmaan ELY-keskus tekee päätöksen.
     9. Maksatuksen haku: hakijaa kehotetaan olemaan yhteydessä Pirityisiin ennen maksuhakemuksen jättämistä Hyrrään.
     10. Maksuhakemus Hyrrään.
     11. Maksuhakemuksen yhteydessä väliraportti hankkeen toteutumisesta, loppumaksatuksen yhteydessä loppuraportti.
     12. Maksupäätös hakijalle.
     13. Rahat hakijan tilille.