Virkku valintakriteerit

HYVÄKSYTTÄVYYSKRITEERIT → Pakollisia kaikille tuettaville toimenpiteille

 

1.Hanke toteuttaa Leader-ryhmän asettamaa teemaa.

Toimenpide parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille lähellä ja kustannustehokkaasti. Ympäristöä, hyvinvointia ja yhdessä tekemistä kehittävät toimenpiteet ovat tavoitteen toteutumisen kannalta tärkeitä. Hanke motivoi asukkaita kylien luontoarvojen ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseen. Toimenpiteet luovat mahdollisuuksia virkistäytymiseen, liikuntaan tai luonnossa liikkumiseen.

2.Omarahoitus ja välirahoitus on järjestetty tai suunniteltu

Hakija tuo selkeästi esille, miten hankkeen omarahoitus hoidetaan (yksityisrahoitus, vastikkeeton työ) sekä miten hankkeen toteuttamiseen liittyvä välirahoitus on järjestetty.

3. Tavoitteet ja toimenpiteet ovat selkeitä ja suunnitelma on realistinen                 

Hankkeen tavoitteet, toimenpiteet ja toteutussuunnitelma on selkeä ja realistinen. Hanke on toteutettavissa suunnitelman mukaan (kustannukset, aikataulu, vastikkeeton työ, välirahoitus)

4. Toimenpiteen hyödyt kohdistuvat Pirityisten toiminta-alueelle

Hankkeessa toteutettava investointi sekä sen hyödyt kohdistuvat Pirityisten toiminta-alueelle. Pääsääntöisenä kohderyhmänä on alueen asukkaat mutta myös lomalaiset ja matkailijat.

   

VALINTAKRITEERIT, pisteytys 1-5p/kohta

 

5.Hanke on osa suurempaa kokonaisuutta

Hankkeen suunnittelussa ja hakemuksessa on huomioitu olemassa investointia lähellä olevat ja siihen liittyyvät rakennukset, reitistöt, luontokohteet

Hankkeella parannetaan alueen käyttömahdollisuuksia ja vapaa-aikaan liittyvää toimintaa.

6.Hankkeessa on huomioitu kestävä kehitys ja ekologisuus

Hanke toteutetaan ekologisesti kestävällä tavalla luontoarvoja kunnioittaen

7.Hanke lisää toimijoiden välistä yhteistyötä

Hankesuunnitelmassa on tuotu esille, miten hanke lisää toimijoiden välistä yhteistyö, ketkä toteuttavat hanketta

8.Hanke edistää seudun luontoon ja kulttuuriympäristöön tutustumista

Toteutettava toimenpide luo uusia mahdollisuuksia tutustua seudun luontoon ja kulttuuriympäristöön. Investoinnin kautta uudet kohderyhmät voivat hyödyntää luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia. Toimenpiteen kohteena olevaa investointia voidaan vapaasti mainostaa yleishyödyllisenä vapaa-ajanviettokohteena.

9. Hankkeen hyöty kohdistuu laajasti alueen asukkaisiin huomioiden eri ikäryhmät

Hankesuunnitelmassa käy ilmi hankkeen hyödynsaajat, kuinka heille hankkeesta tiedotetaan ja kuinka he voivat käyttää investoinnin kohdetta. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Myös eri sukupolvien välisten arkisten kohtaamisten rooli nähdään tärkeänä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista.