Pienilläkin investoinneilla voidaan lisätä maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-­ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Myös eri sukupolvien välisten arkisten kohtaamisten rooli nähdään tärkeänä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista.

Virkku -teemahanke

Virkistyskäytön kunnostustoimet

 

Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta. Alatoimenpiteiden avulla voidaan parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille lähellä ja kustannustehokkaasti muun muassa rakentamalla liikunta-­, harrastus-­ ja leikkipaikkoja sekä kokoontumis-­ sekä ajanviettopaikkoja kaikenikäisille. 

Hankkeessa toteutetaan uutta toimintatapaa, jossa eri toimijat saatetaan yhdessä suunnittelemaan tarvittavia investointeja, jotka täydentävät olemassa olevia kohteita ja reittejä.

 

Rahoitus alatoimenpiteille myönnetään kertakorvausmallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että maksuhakemusvaiheessa ei toimiteta laskukuitteja vaan osoitetaan investoinnin valmistuminen hakuvaiheessa hyväksytyn todentamistavan mukaisesti. Investointi on kertakorvausmallissa toteutettava tarkalleen suunnitelmien mukaisesti eikä muutosta voi hakea muilta osin kuin jatkoajan suhteen.

Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi puutavarasta, maa- tai kiviaineksista, suodatinkankaista, maanrakentamisesta tai pienistä rakennelmista sekä talkootyöstä. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:  

 

  • Luontoretkikohteiden kehittäminen: polut, pienet sillat, portaat, kaiteet, pitkospuut, nuotiopaikat ja laavut sekä näihin liittyvät kyltit ja opastaulut
  • Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen: kiinteät ulkokuntoiluvälineet, pururadat, pallokentät
  • Kylätalojen ympäristön kehittäminen: piha, polut, leikkipaikat, aidat, rakennelmat
  • Kylän uimarantojen tai yhteisten rantojen kehittäminen: pienimuotoiset ruoppaukset, maa-ainekset, laiturit, laavut tai nuotiopaikat, venepaikat

 

Alahankkeessa voi toteuttaa samanlaisia yleishyödyllisiä investointeja kuin ”normaalissakin” Leader-rahoitteisessa hankkeessa eli esim. rakentaa tai kunnostaa rakennuksia tai rakennelmia. Alahankkeessa voi esim. kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja, kylän ulkoilu- tai liikuntapaikkoja, parantaa harrastusmahdollisuuksia tms. Tuettava hankinta voi olla:

 

  • valmiin rakennelman hankkiminen (esim. laavu, laituri, grillikota, huussi)
  • rakennelman rakentaminen (esim. katos, liiteri, pukukoppi, aita)

 

Alahankkeessa ei voi toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, korvausinvestointeja, hakijan tavanomaista toimintaa, vesistöjen kunnostamisinvestointeja tai sellaisia investointeja, jotka eivät paranna toiminnallisuutta. Hankkeessa ei rahoiteta kone-, laite- ja kalustehankintoja. Käyttöomaisuuden hankintaa ei voida tukea.