Omat hankkeet ohjelmakaudella 2007 – 2013

1. Saattaen vaihdettava

Budjetti: 43 388,66 €  Tuki: 100 %

Tiivistelmä: Hankkeella vahvistetaan asukkaiden valmiuksia kehittämistoimenpiteisiin sekä yhteistyöhön.

  • Tiedonvälitystä uudenlaisista innovaatioista ja menetelmistä
  • Kylien kehittäjien koulutusta, projektivalmiuksien kehittämistä
  • Uudenlaisen raportoinnin valmiuksien kehittämistä, kansainvälisen projektiosaamisen lisäämistä, alueellisten selvitysten ja tiedon kokoamista ja julkistamista
  • Raporttien saattamista niin AV kuin paperiseen muotoon

 

2. Eurooppalaistumaan 

Budjetti: 39 009,11 € Tuki: 90 %

Tiivistelmä: Tavoitteena on luoda yhteydet viiteen Espanjassa toimivaan toimintaryhmään. Suunnitellaan ja toteutetaan vierailut näihin toimintaryhmiin. Tavoitteena on vähintään kaksi EVS-hanketta, yksi ryhmätapaaminen tai muu kulttuurinvaihtoon liittyvä hanke.  

 

3. Music Across Borders

Budjetti: 40 000,00 € Tuki: 90 %

Tiivistelmä: Kaustisen seutukunnan alueen vahvaa, omaleimaista kulttuuriperintöä halutaan säilyttää, edistää ja jalostaa yhteistyöllä muiden eurooppalaisten kulttuuritoimijoiden kanssa. Tavoitteena on solmia pysyviä yhteistyöverkostoja. Yhteistyössä osallistutaan kahteen festivaaliin sekä järjestetään oppimistyöpajoja. Yhteistyökumppaneina ovat Vetelin Musiikinystävät sekä Unkarissa LAG VölgyVidék Közösség.  

 

4. Ees Taas -koordinointihanke (seutukunnan välinen)

KOORDINOINTIOSIO Budjetti: 11 957,14 € Tuki: 100 %   

ALAHANKKEET Budjetti: 29 700,00 € Tuki: 90 %

Tiivistelmä: EesTaas on kansainvälistymiseen tähtäävä koordinointihanke, josta tuetaan Kaustisen seutukunnassa toimivien yhdistysten pienimuotoisia kansainvälistymistoimia. Tavoitteena on kansainvälistymisen lisääntyminen ja kansainvälisten hankkeiden käynnistyminen.  

 

5. VIRTA -koordinointihanke (seutukunnan välinen)

KOORDINOINTIOSIO Budjetti: 27 000,00 € Tuki: 100 %  

ALAHANKKEETBudjetti: 90 005,00 € Tuki: 70 %

Tiivistelmä: Koordinointihankkeen tavoitteena on saada yhdistyksille uudenlaista toimintaa. Hankkeessa toteutetaan ja rahoitetaan pieniä alahankkeita, joissa suunnitellaan ja toteutetaan uusia tapahtumia kylille. Tavoitteena on paikallisen perinteen ja kulttuurin elävöittäminen, kylien ja yhdistysten elinvoimaisuuden parantaminen ja alueen näkyvyyden lisäämien. Mahdollisimman monet tapahtumat myös dokumentoidaan.  

 

6. Piironki l (seutukunnan välinen)

KOORDINOINTIOSIO Budjetti: 29 125,50 € Tuki: 100 %  

ALAHANKKEET Budjetti: 166 418,78 € Tuki: 70 %

Tiivistelmä: Hankkeessa rahoitetaan 14 kpl alahankkeita, jotka lisäävät yhdistysten talojen käyttöä ja osallistumista yhdistysten toimintaan.  

 

7. Piironki ll (seutukunnan välinen)

KOORDINOINTIOSIO Budjetti: 35 000,00 € Tuki: 100 %  

ALAHANKKEETBudjetti: 74 552,04 € Tuki: 70 %

Tiivistelmä: Hankkeessa rahoitetaan yhdistysten kone- ja laitehankintoja, jotka lisäävät yhdistysten talojen käyttöä ja osallistumista yhdistysten toimintaan.  

 

8. Toimintaraha l

Budjetti: 353 777,76 € Tuki: 100 %

Tiivistelmä: Toimintarahalla katetaan Leader-hallinnon kulut, työllistetään 2 henkilöä, ylläpidetään toimistoa Kaustisella Kansantaiteenkeskuksessa. Tiedotetaan Leader-rahoitusmahdollisuuksista, julkaistaan vuosittain Pirityiset Sanomat yhteistyökumppanien kanssa. Maksetaan hallituksen matkakulut, kokouspalkkiot ja tilavuokrat, hankitaan tarvittavat toimisto- ja puhelinlaitteet. Järjestetään koulutusta hankeasioissa ja osallistutaan MAVIn ja muiden tahojen järjestämään koulutukseen. Tehdään aktiivisesti yhteistyötä verkostotoimintaryhmien kanssa. Kehitetään uusittuja kotisivuja interaktiivisen vuorovaikutuksen luomiseksi niin hallinnon, jäsenistön kuin myös muiden toimijoiden kanssa. Varataan budjettiin kiintiö kansainvälisiin seminaareihin ja partneritapaamisiin osallistumiseksi.  

 

9. Toimintaraha ll

Budjetti: 226 200,00 € Tuki: 100 %

Tiivistelmä: Toimintarahalla katetaan toimintaryhmän hallinnon kulut, työllistetään 2 henkilöä, ylläpidetään toimistoa. Tiedotetaan Leader-rahoitusmahdollisuuksista kotisivuilla, sähköisesti ja vuosikokousten yhteydessä. Maksetaan hallituksen matkakulut, kokouspalkkiot ja tilavuokrat, toimistotarvikkeet, postituskulut ja puhelinkulut. Järjestetään koulutusta hankeasioissa ja osallistutaan Mavin ja muiden tahojen järjestämiin koulutuksiin. Tehdään aktiivisesti töitä verkostotoimintaryhmien kanssa Hymy -hankkeen osalta ja uusia kuvioita kehittäen. Kehitetään kotisivuja.   

 

4. Toimintaraha lll

Budjetti: 146 022,25 € Tuki: 100 %

Tiivistelmä: Pirityiset ry kehittää Leader – toimintarahalla Kylä maailmassa – kehittämisohjelmaa koko Kaustisen seutukunnan alueella kestävän kehityksen ja tasa-arvoperiaatteen mukaisesti. Hankkeen tavoitteena ovat alueen elinkeinorakenteen laajentaminen, kylien elinvoimaisuuden turvaaminen, seutukunnan imagon ja vetovoimaisuuden kasvattaminen sekä erityisesti nuorten, naisten ja ikäihmisten elämänlaadun parantaminen. Hankkeessa pyritään luomaan uusia työmahdollisuuksia mm. alueen monipuolisen kulttuurin tuotteistamisella.