VIRKKU -Teemahanke

Jaa

Pienilläkin investoinneilla voidaan lisätä maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Myös eri sukupolvien välisten arkisten kohtaamisten rooli nähdään tärkeänä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista. 

 

Pienilläkin investoinneilla voidaan lisätä maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena.  Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Myös eri sukupolvien välisten arkisten kohtaamisten rooli nähdään tärkeänä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista.  

Pirityiset toteutti teemahankkeen, jossa yhdistykset pystyivät hakemaan pienenmpia alahankkeitta alueen virkistyskäytön parantamiseksi ja asukkauden hyvinvoinnin tukemiseksi. Hankkeen tuloksena saatiin uusia virkistyskäyttöön soveltuvia kohteita, kunnostettiin ja uudistettiin olemassa olevia ja parannettiin niiden saavutettavuutta. Toimenpiteillä on lisätty alueen asukkaiden mahdollisuuksia vapaa-ajan toimintaan, parannettu asumisviihtyvyyttä sekä lähialueen retkeilymahdollisuuksia myös matkailijoille. Toteutetuissa toimenpiteissä korostuu yleishyödyllisyys, yksikään yhdistys ei ole tehnyt investointia pelkästään omaan käyttöön vaan kaikkien yhteiseksi hyväksi.  

Hankkeessa toteutettiin uutta toimintatapaa, jossa eri toimijat saatettiin yhdessä suunnittelemaan tarvittavia investointeja, jotka täydentävät olemassa olevia kohteita ja reittejä. Hankkeissa oli mukana useita yhdistyksiä ja toimijoita eri rooleissa, toiset aktiivisemmin ja konkreettisesti toteuttamassa investointia ja osa välillisesti hankkeen tukijana, toiminnan ylläpitäjänä ja hyödynsaajana. Hankkeessa lisättiin eri toimijoiden välistä vuorovaikutusta ja yhteistä suunnittelua. 

Virkku-hanke on saanut paljon positiivista huomiota. Pienille investoinneille on kova kysyntä ja monet ovat toivoneet uutta, vastaavan tyyppistä teemahanketta. Hanke on lisännyt joidenkin mukana olleiden toimijoiden kiinnostusta toteuttaa myös isompia hankkeita. Saadut kokemukset ja eri toimijoista muodostuvat verkostot edesauttavat hankkeiden suunnittelua ja toteutusta.  

 

Pirityisille Virkku-teemahanke oli ensimmäinen hanke, jossa kustannusmallina on kertakorvaus. Kustannusmalli sopi hyvin teemahankkeeseen, jossa oli pieniä, selkeitä investointeja. Kertakorvausmenetelmällä toteuttavassa teemahankkeessa hyvä suunnittelu niin koordinoinnin kuin alatoimenpiteidenkin osalta on avainasemassa. Neuvonta ja molemminpuolinen yhteydenpito sujuvoittaa hankeprosessia.   

VIRKKU-HANKKEEN HAKIJAT JA KOHTEET:

 

Perhonjokilaakson retkeilijät: Laavu ja Puucee  
 
Kaustisen Pohjan-Veikot: Kuntoportaat  
 
Salonkylän nuorisoseura: Laavujen kunnostus ja Puucee  
 
Saarisen alueen hirviseurue: Grillikota  
 
Yli-Lesti-seura ry: Opasteet  
 
Ullavan Ylikylän Ns: Kuntoportaat, kiinteät ulkoliikuntatelineet  
 
Patanan kyläyhdistys: Pitkospuut ja rappuset kalliolle  
 
Vetelin Pulkkisen Nuorisoseura: Kotalaavu