01
loka

. Posted in Yleiset

Pienilläkin investoinneilla voidaan lisätä maaseudulla sijaitsevien alueiden vetovoimaa sekä asuinpaikkana että matkailualueena. Investointien tuella lisätään asukkaiden sosiaalista kanssakäymistä ja yhteisöllisyyden tunnetta. Hyvillä ja edullisilla vapaa-ajanviettomahdollisuuksilla on mahdollista vähentää ihmisten eriarvoisuutta. Tavoitteena on investointien avulla aktivoida ja luoda uusia vapaa-­ajanviettomahdollisuuksia, joilla vähennetään yksinäisyyttä sekä parannetaan asukkaiden hyvinvointia. Erityisesti lapset ja nuoret ovat kohderyhmänä tärkeä. Myös eri sukupolvien välisten arkisten kohtaamisten rooli nähdään tärkeänä. Lähellä sijaitsevat harrastusmahdollisuudet kannustavat, tukevat ja helpottavat osallistumista. 

 

Virkku -teemahanke     Huom! Hakuaikaa jatkettu 18.12 2019 saakka!

Virkistyskäytön kunnostustoimet

Teemahankkeen tavoitteena on aktivoida alueen asukkaita yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan alatoimenpiteitä, jotka lisäävät yhdessä tekemistä, alueen luonnon virkistyskäyttömahdollisuuksia sekä asukkaiden viihtyisyyttä ja hyvinvointia. Alahankkeissa toteutettavat investoinnit voivat olla kaikkien yhteiseen käyttöön tarkoitettuja pieniä rakennelmia, ulkoliikuntapaikkoja tai luontoretkikohteiden kunnostusta. Alatoimenpiteiden avulla voidaan parantaa ja luoda uusia palveluita ja vapaa-ajanviettomahdollisuuksia maaseudun asukkaille lähellä ja kustannustehokkaasti muun muassa rakentamalla liikunta-­, harrastus-­ ja leikkipaikkoja sekä kokoontumis-­ sekä ajanviettopaikkoja kaikenikäisille. 

Hankkeessa toteutetaan uutta toimintatapaa, jossa eri toimijat saatetaan yhdessä suunnittelemaan tarvittavia investointeja, jotka täydentävät olemassa olevia kohteita ja reittejä.

Rahoitus alatoimenpiteille myönnetään kertakorvausmallin mukaisesti. Tämä tarkoittaa, että maksuhakemusvaiheessa ei toimiteta laskukuitteja vaan osoitetaan investoinnin valmistuminen hakuvaiheessa hyväksytyn todentamistavan mukaisesti. Investointi on kertakorvausmallissa toteutettava tarkalleen suunnitelmien mukaisesti eikä muutosta voi hakea muilta osin kuin jatkoajan suhteen.

Kustannukset voivat syntyä esimerkiksi puutavarasta, maa- tai kiviaineksista, suodatinkankaista, maanrakentamisesta tai pienistä rakennelmista sekä talkootyöstä. Esimerkkejä toimenpiteistä ovat:  

  • Luontoretkikohteiden kehittäminen: polut, pienet sillat, portaat, kaiteet, pitkospuut, nuotiopaikat ja laavut sekä näihin liittyvät kyltit ja opastaulut
  • Ulkoliikuntapaikkojen kehittäminen: kiinteät ulkokuntoiluvälineet, pururadat, pallokentät
  • Kylätalojen ympäristön kehittäminen: piha, polut, leikkipaikat, aidat, rakennelmat
  • Kylän uimarantojen tai yhteisten rantojen kehittäminen: pienimuotoiset ruoppaukset, maa-ainekset, laiturit, laavut tai nuotiopaikat, venepaikat

Alahankkeessa voi toteuttaa samanlaisia yleishyödyllisiä investointeja kuin ”normaalissakin” Leader-rahoitteisessa hankkeessa eli esim. rakentaa tai kunnostaa rakennuksia tai rakennelmia. Alahankkeessa voi esim. kunnostaa yhteisiä kokoontumistiloja, kylän ulkoilu- tai liikuntapaikkoja, parantaa harrastusmahdollisuuksia tms.

Tuettava hankinta voi olla:

  • valmiin rakennelman hankkiminen (esim. laavu, laituri, grillikota, huussi)
  • rakennelman rakentaminen (esim. katos, liiteri, pukukoppi, aita)

Alahankkeessa ei voi toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, korvausinvestointeja, hakijan tavanomaista toimintaa, vesistöjen kunnostamisinvestointeja tai sellaisia investointeja, jotka eivät paranna toiminnallisuutta. Hankkeessa ei rahoiteta kone-, laite- ja kalustehankintoja. Käyttöomaisuuden hankintaa ei voida tukea.

Kuka voi toimia hakijana?

Hakijan tulee olla julkisoikeudellinen yhteisö eli esim. rekisteröitynyt yhdistys. Alatoimenpiteiden valinnassa suositaan hakemuksia, joissa hankkeen takana ja toteuttajana on useampi taho. Toimijoiden välinen yhteissuunnittelu ja yhteistyö lisää hankkeen vaikuttavuutta ja hyötyä alueelle. Siksi jokaista haettavaa alatoimenpidettä kohti hakija laatii myös vaikuttavuuskartan yhteistyötahojen kanssa.

Minkä kokoisia alahankkeet voivat olla ja paljonko rahaa voi saada?

Alahankkeiden tulee olla kokonaiskustannuksiltaan 1 000 -8 000 € ja niihin voi saada julkista tukea maksimissaan 60 % kokonaiskustannuksista. Omarahoitus voi olla rahaa tai talkootyötä, jonka laskennallinen arvo on 15 €/henkilö/tunti. Traktorilla tms. tehtävän konetyön arvo on 30 €/tunti. HUOM! Talkoo lasketaan sekä rahoituksen että kustannusten puolelle samansuuruisena, joten talkoon käyttö omarahoituksena nostaa hankkeen kustannuksia. Yksityisen rahan osuudesta talkootyötä voi olla max 80 %, rahan osuus min. 20%.

 

Miten alahankkeeksi haetaan?

Alahankkeeksi haetaan teemahankkeen investointitoimenpiteen suunnitelma 3325B-lomakkeella. Lomake allekirjoitetaan hakijayhteisön sääntöjen mukaan ja toimitetaan Pirityisten toimistolle. Lomakkeen liitteeksi vaaditaan selvitys hakijan taloudellisesta tilanteesta (esim. viimeisin tilinpäätös). Lisäksi hankekohtaisesti voidaan vaatia esim. rakennuspiirustukset, rakennusselostus ja siihen perustuva kustannusarvio, talkootyösuunnitelma, jäljennökset toimenpideluvista ja palovakuutustodistus sekä eritelty kustannus- ja rahoitussuunnitelma. Opastusta hankesuunnitelman tekoon on saatavilla Pirityisten henkilökunnalta. Kannattaa tutustua myös lomakkeen 3325B_täyttöohjeeseen. Tarkemmat hakuohjeet www.pirityiset.fi

 

Miten rahoitettavat alahankkeet valitaan?

Alahankkeen tulee sopia sisällöltään rahoitettavaksi teemahankkeen alahankkeena ja hakijan tulee pystyä huolehtimaan oma osuutensa hankkeen toteutuksessa. Pirityisten hallitus pisteyttää kaikki määräaikaan mennessä saapuneet hakemukset teemahankkeen valintakriteerien mukaan. Jos hakemuksia on enemmän kuin rahaa on jaettavissa, pisteytys ratkaisee, saako alahanke rahoitusta vai ei. Mukaan valittavien alahankkeiden kanssa tehdään kirjallinen sopimus hankkeen toteuttamisesta.


 Aikataulu

1.10 – 18.12.2019     Haku auki

tammikuu 2020           Alatoimenpiteiden valinta

1.2 – 31.11.2020         Toimenpiteiden toteutusaika

16.12.2020                 Maksuaineiston toimitus

 

Huom! Pirityiset ovat päättäneet, että  Virkkuhankkeen toimenpiteiden toteutusaikaa jatketaan 31.11.2020 saakka Koronapandemiasta johtuen.

Virkku-teemahankkeesta järjestetään kolme kaikille avointa infotilaisuutta.

9.10                   18.00                 Lohtaja, Houraatin metsästysmaja

10.10                 18.00                 Lestijärvi, kunnantalo

22.10                 18.00                 Veteli, Veikkola