02
helmi

. Posted in Uutiset

Pirityisten hallitus on määritellyt strategian pohjalta valintakriteerit, jotka ohjaavat hankkeiden valintaa. Hallitus arvioi valintakriteerien toteutumisen pääasiassa hankesuunnitelman ja muiden hankkeen dokumenttien pohjalta.

Jotta hanketta voidaan rahoittaa on sen

  • täytettävä kaikki pakolliset kriteerit
  • kohdistuttava johonkin Pirityisten Juurevat kylät -strategian painopisteistä.
  • täytettävä yksi tai useampi yleisistä kriteereistä
  • täytettävä yksi tai useampi hankemuotoa koskevaa kriteeri (Hanketuki / Yritystuki)

 

Mikäli kaikkia yllämainitun menettelyn mukaan rahoituskelpoisiksi valittuja hankkeita ei voida rahoittaa asetetaan hankkeet paremmuusjärjestykseen saatujen pisteiden avulla. Eniten pisteitä saaneet hankkeet ovat etusijalla.

 

PAKOLLISET KRITEERIT

1. Hankkeen tulee toteuttaa Juurevat Kylät -strategiaa

  • Tutustu Pirityisten Juurevat kylät -strategiaan ja tuo esiin hankesuunnitelmassa, mitä paikallisen strategian kohtaa tai kohtia hanke vastaa. 

2. Hanke on realistinen ja toteuttamiskelpoinen

  • hanke on toteuttavissa esitettyjen suunnitelmien mukaisesti
  • hakijalla on tarvittava osaaminen hankkeen toteuttamiseksi
  • hakijalla on taloudelliset edellytykset toteuttaa hanke

3. Hankkeessa toteutettavat toimenpiteet eivät ole hakijan tavanomaista toimintaa

  • Kuvaa hankesuunnitelmassa, miten hankkeen toiminta poikkeaa hakijan normaalista toiminnasta

JOKIN SEURAAVISTA STRATEGIAN PAINOPISTEISTÄ:

 

   
4. Osaamista lisäävä toimenpide    
5. Yrittäjyyttä lisäävä toimenpide    
6. Hyvinvointia lisäävä toimenpide    
7. Mahdollisuuksia lisäävä toimenpide    

YLEISET VALINTAKRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

8. Hankkeen hyödyt tai tulokset kohdistuvat Leader-ryhmän alueeseen

9. Hanke parantaa alueen elinvoimaisuutta, vetovoimaisuutta tai viihtyisyyttä

10. Hanke tukee kestävää kehitystä tai hankkeella on positiivisia ympäristövaikutuksia

11. Hanke sisältää aidosti paikallisesti uusia oivalluksia tai toimintamalleja

HANKETUKIEN KRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

12. Hanke lisää yhteistyötä ja verkottumista

13. Hankkeella on laaja hyödynsaajajoukko

14. Hanke edistää kulttuuria

YRITYSTUKIEN KRITEERIT 1 PISTE/KOHTA

15. Toimenpide luo uusia työpaikkoja tai auttaa säilyttämään olemassa olevia

16. Toimenpide monipuolistaa yrityksen tuotteita tai laajentaa toimintaa uuteen suuntaan

17. Painopiste on jollakin seuraavista toimialoista: hyvinvointi, matkailu, kulttuuri, elintarvike tai IT-ala