Hankkeen kustannukset, kirjanpito ja maksun hakeminen


Hankkeen kirjanpito | Maksatuksen hakuajat | Maksuerien määrä | Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset | Julkaisu-,ilmoitus- ja tiedotekulut | Viestintäohjeet | Tuen maksamisen edellytykset


Hankkeen kirjanpito

Hankkeesta aiheutuvat kustannukset tulee kirjata hankkeen hakijan kirjanpitoon omalle kustannuspaikalleen. Hankkeen kirjanpidossa on noudatettava voimassa olevia lakeja- ja asetuksia sekä hyvää kirjanpitotapaa. Hyvänä ohjeena hankkeen toteuttajille voi todeta että oman kustannuspaikan lisäksi hankkeelle kannattaa harkita myös oman pankkitilin perustamista, josta kaikki hankkeeseen liittyvä maksuliikenne hoidetaan.

Maksatuksen hakuajat

Monivuotisissa hankkeissa maksatusta tulee hakea vuosittain. Ensimmäistä maksatusta on haettava vuoden kulutta tuen myöntämisestä (ELY-keskukselta tulevan hankepäätöksen päivämäärästä). Loppumaksatusta on haettava viimeistään neljän kuukauden kuluttua hankkeen toteutusajan päättymisen jälkeen.

Maksatushakemus tehdään kirjallisesti tarkoitusta varten vahvistetulle lomakkeelle (Maaseutuviraston lomake nro 2316 tai yritystuissa 2315). Maksatushakemuslomake löytyy Maa- ja metsätalousministeriön lomakepalvemelta tästä linkistä.

Maksuerien määrä

Kehittämishankkeisiin, koulutushankkeisiin ja koordinaatiohankkeisiin myönnetty tuki voidaan maksaa vuosittain enintään neljässä erässä.

Rakentamis- ja investointihankkeissa maksatusta voidaan hakea enintään kuusi kertaa hankkeen toteutuksen aikana. Viimeisen (loppumaksatus) maksuerän tulee olla vähintään 20 % myönnetyn tuen määrästä.

Rakentamista koskevan maksatushakemukseen tulee liittää jäljennökset rakennuslupapäätöksessä edellytettyjen katselmusten pöytäkirjoista, kun katselmus on suoritettu (rakennekatselmus, käyttöönottokatselmus ja loppukatselmus).

Kiinteistön, koneen, laitteen, aineettoman omaisuuden tai muun käyttöomaisuuden, hankintaan myönnetty tuki maksetaan enintään neljässä erässä (jos hanke on tullut vireille 2.6.2010 jälkeen, aiemmin vireille tulleissa tuki maksetaan kahdessa erässä).

Hankkeissa hyväksyttävät kustannukset

Hankkeen hyväksyttävien kustannusten tulee liittyä selkeästi ko. hankkeeseen. Ne ovat hankkeen hyväksytyn hankesuunnitelman ja kustannusarvion mukaisia, kohtuullisia kustannuksia, jotka ovat syntyneet tukihakemuksen vireilletulon jälkeen ja hankkeen hyväksyttynä toteutusaikana.Tästä poikkeuksena ovat rakentamisen suunnittelukustannukset, jotka ovat tukikelpoisia vaikka ne ovat syntyneet ennen hankkeen vireille tuloa. Muista kuitenkin sisällyttää suunnittelukustannukset kustannusarvioon!

Kustannusten tulee olla tuen saajan (=hankkeen hakijan) maksamia. Tuen saajan kustannuksista tulee olla asianmukaiset meno- ja maksutositteet, ja ne tulee olla selkeästi kirjattu kirjanpitoon. Maksatushakemukseen tulee liittää kopiot toteutuneista meno- ja maksutositteista. Alkuperäiseen tositteeseen on kirjoitettava hankkeen numero. Jo tilausvaiheessa voi tavaran- tai hankinnan toimittajaa pyytää käyttämään hankkeen numeroa viitteenä asiakirjoissa.

Julkaisu-,ilmoitus- ja tiedotekulut

Maksuhakemukseen on liitettävä jäljennös hanketta koskevasta ilmoittelusta lehdissä, mainoslehtisestä, esitteestä tai muusta tiedotus- ja julkaisutoiminnasta. Tuetuista www-sivuista tuloste (kotisivu).

Tuen maksamisen edellytykset

 • Tuen maksamisen edellytyksenä on mm:
 • Tuen saaja on noudattanut tukipäätöksen mukaisia tuen ehtoja,
 • hankinta tai hanke on toteutettu,
 • hanke on toteutettu tukipäätöksessä edellytetysti kokonaistaloudellisesti edullisimalla tavalla,
 • kustannus on hankesuunnitelman mukainen ja säädösten mukaan tukikelpoinen,
 • hankinnat on kilpailutettu tai paikkakunnan tavanomainen hintataso on selvitetty,
 • menotosite on tuen saajalle osoitettu,
 • lopullinen kustannus on maksettu,
 • kustannus on tuen saajan maksama
 • tuettavista kustannuksista on yksilöity menotosite ja tosite sen maksamisesta tai yksilöity maksutosite,
 • kustannus on kirjattu tuen saajan kirjanpitoon hankkeen menoksi.

Lisätietoa hankkeen maksastusasioista saat ottamalla yhteyttä Pirityiset ry:n toimistoon tai hanketoteuttajan käsikirjasta.