28
joulu

. Posted in Yleiset

Yhteishankkeet 2014-2020

 

1. Vaasan yliopisto
Vaikuttavuutta Leader-toimintaan
Yhteistyökumppanit: Poko ry, Pirkan Helmi ry ja Rieska-Leader ry
Budjetti: 180 000,00 € (Pirityisten osuus 45 000,00 €)
Tuki: 100 %
Tiivistelmä: Tavoitteena on tuottaa todistusaineistoa siitä, mitä lisäarvoa Leader-toimintavan soveltaminen maaseudun kehittämistyössä tuottaa. Samalla hankkeessa kehitetään Leader-toiminnan suottamaa lisäarvoa mittaavia ja todentavia välineitä. Leader – toiminnan olemassaolon oikeutus on lisäarvo, joka syntyy Leaderin toimintaperiaatteiden toteuttamisen myötä verrattuna muulla tavoin tehtävään kehittämistyöhön. Kuitenkin käytössä on ollut niukasti välineitä, joilla Leader-toiminnassa syntyvää lisäarvoa voitaisiin arvioida.
 
2. Lestijärven kunta / Kaustisen seutukunta
Via Keski-Pohjanmaa ja Pohjoinen Keski-Suomi -esiselvitys
Yhteistyökumppanit: Viisari ry
Budjetti: 10 000,00 € (Pirityisten osuus 7 500,00 €)
Tuki: 100 %
Tiivistelmä: Kaustisen seutukunta tekee esiselvitys-hankkeen avulla kartoituksen Keski-Pohjanmaalla ja Pohjoisessa Keski-Suomessa hajallaan olevien pienien matkailuhankkeiden nykytilasta ja yhteistyön tarpeesta sekä kehittämisen lähtökohdista. Nykytila-analyysi ja kehittämisen lähtökohtien selvittäminen.
 
3. Kokkolan kaupunki / K.H. Renlundin museo
Meidän museo - Keski-Pohjanmaan paikallismuseoiden kehittämishanke
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry
Budjetti: 103 600,00 € (Pirityisten osuus 88 600,00 €)
Tuki: 90 %
Tiivistelmä: Hankkeessa museoiden painopisteitä tarkennetaan ja kehitetään mm. uudistamalla näyttelyitä teemallisten painotusten muodossa yhteistyössä toimijaverkoston ja nuorten kanssa. Tällä tavoin alueen paikallismuseot osallistuvat omilla tarinoillaan yhteisen keskipohjalaisen tarinan kertomiseen. Tämä tavoite on linkitettävissä luontevasti myös kansallisen Suomi 100- hankkeen sisältöihin. Hankkeelle tehdään museon sivujen yhteyteen omat nettisivut, jotka suunnitellaan yhdessä paikallismuseoiden ja alueen nuorten kanssa.
 
4. Keski-Pohjanmaan Liikunta ry
Seuramentor
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry, Keskipiste Leader ry ja Aktion Österbotten rf
Budjetti: 252 757,50 € (Pirityisten osuus 101 103,00 €)
Tuki: 70 %
Tiivistelmä: Hankkeessa kehitetään ja uudistetaan seurojen toimintatapoja mm. ohjaajien ja valmentajien rekrytoinnissa seuramentor – toiminnan avulla. Hankkeen avulla on mahdollista kouluttaa seuroihin uusia ohjaajia ja valmentajia sekä organisoida lajien yhteisiä valmennuksen virikeiltoja eri aihepiireissä. Hanke lisää seurojen, kuntien ja lajien välistä yhteistyötä konkreettisella tavalla. Hankkeeseen rekrytoidaan oma hankekoordinaattori. Hanke toteutetaan koko Keplin toiminta-alueella. (4 eri Leader ryhmän alueella)
 
5. Centria-ammattikorkeakoulu Oy
Maaseudun asukkaiden energiatietoisuuden lisääminen
Yhteistyökumppanit: Rieska Leader ry
Budjetti: 97 646,00 € (Pirityisten osuus 53 705,30 €)
Tuki: 100 %
Tiivistelmä: Hanke edistää kaukolämpöverkon ulottumattomissa asuvien maaseudun asukkaiden energiatietoisuutta välittämällä tietoa uusiutuvasta energiasta ja sen hyödyntämisestä, energiatehokkuuden parantamisesta sekä eri lämmitystapavaihtoehtojen yhdistämisestä. Neuvonta ja opastus kohdennetaan asumisen energiakulutukseen ja rakennusten lämmitystapavalintoihin, kotitalouksien laitehankintoihin, uudis- ja korjausrakentamisen energiatehokkuuteen, eri energiamuotojen yhdistämiseen ja käytön tehostamiseen. Hanke kohdentuu Pirityiset ry:n ja Rieska-Leader ry:n toimialueille kaukolämpöverkon ulkopuolella asuville kuntalaisille.
 
6. Keski-Pohjanmaan Pesis ry
POKS - pesis on kylän sydän
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry ja Keskipiste Leader ry
Budjetti: 49 000,00 € (Pirityisten osuus 17 000,00 €)
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: POKS – hankkeen tavoitteena on lisätä alueen kuntien ja kylien elinvoimaisuutta, vetovoimaa ja viihtyisyyttä kehittämällä alueen pesäpallotoimintaa kolmen päätavoitteen kautta: nostamalla lasten ja nuorten harrastajamäärää Keski-Pohjanmaalla sekä houkuttelemalla mukaan uusia tekijöitä.
 
7. Keski-Pohjan Yrityspalvelu Oy 
Lestijokilaakso eläväksi
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry
Budjetti: 172 670,00 € (Pirityisten osuus 51 496,90 €)
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Parannetaan ja kehitetään maaseutuväestölle suunnattuja Kannuksen ja Toholammin keskusta-alueiden palveluita. Tavoitteena on kasvattaa molempien paikkakuntien elinvoimaisuutta ja monimuotoistaa kuntien välistä yhteistyötä. Hanke sisältää myös tiedonvälitystoimenpiteitä mm. koulutus- ja valmennustoimintaa alueen yrityksille, yhdistyksille ja asukkaille. Hankkeeseen palkataan projektipäällikkö ja osa-aikainen projektisihteeri.
 
8. Eläkeliiton Keski-Pohjanmaan piiri ry
Lisävipinää vimpaimiin
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry
Budjetti: 20 300,00 € (Pirityisten osuus 7 714,00 €)
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Tavoitteena on monipuolisesti nykytekniikkaa hyödyntävä ikäihminen, joka kykenee pitämään yhteyttä läheisiinsä/ystäviinsä ja asioimaan sähköisillä välineillä ja sovelluksilla. Hanke järjestää koulutuksia yhteensä 40 kertaa Himangan, Kannuksen, Sievin, Kälviän ja Lohtajan kuntakeskuksissa. 
 
9. Kvarnen Samkommunen
Framtidens natur- och ekoturism
Yhteistyökumppanit: Aktion Österbotten rf
Budjetti: 114 630,00 € (Pirityisten osuus 23 270,00 €)
Tuki: 70 %
Tiivistelmä: Tavoitteena on identifioida mahdolliset kansainväliset ja kotimaiset luonto- ja ekomatkailusta kiinnostuneet matkailijat. Selvityksessä halutaan selvittää näiden mahdollisten matkailijoiden tarpeet, vaatimukset ja toivomukset koskien majoitus- ja kuljetusvaihtoehtoja, matkailupakettien sisältöä, infohalu- ja varausmenetelmiä. Tämän perusteella voidaan tehdä suunnattu markkinointistrategia tälle kohderyhmälle. Hankealueena on Kokkolan-Pietarsaaren seudun maaseutualueet, Kaustisen seutukunta, Kristiinankaupunki ja Närpiö. 
 
10. Sääksjärven Kyläseura ry
Mahdollisuuksien maaseutu
Yhteistyökumppanit: Aisapari ry
Budjetti: 40 700,00 € (Pirityisten osuus 13 560,00 €)
Tuki: 90 %
Tiivistelmä: Tavoitteena on parantaa tulevaisuudenuskoa ja sytyttää kipinää maaseudulla madaltamalla yritysten perustamiskynnystä jaluomalla pohjaa yritysten innovaatioympäristöjen syntymiselle. Toimenpiteinä luennot ja työpajat, tiedotus, virtuaalikansalaisuus sekä tutkimus.
 
11. Lyhde - tiedotushanke
Yhteistyökumppanit: Yhyres ry, Aktion Österbotten rf ja Pohjanmaan ELY-keskus
Budjetti: 156 668,00 € (Pirityisten osuus 46 456,00 €)
Tuki: 100 %
Tiivistelmä: Tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Hankkeessa kehitetään myös uusia tapoja ja toimintamalleja sekä maaseutuohjelmasta että Leader-toiminnasta tiedottamiseen.
 
12. Lyhde ll - tiedotushanke
Yhteistyökumppanit: Yhyres ry, Aktion Österbotten rf ja Pohjanmaan ELY-keskus
Budjetti: 436 101,00 € (Pirityisten osuus 108 087,00 €)
Tuki: 100 %
Tiivistelmä: Tiedotushankkeen tavoitteena on Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta ja uuden ohjelmakauden tuomista mahdollisuuksista tiedottaminen Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla.
 
13. Kylien ääni
Yhteistyökumppanit: Aktion Österbotten rf ja Yhyres ry
Budjetti: Pirityisten osuus 68 300,00 €
Tuki: 
Tiivistelmä: Kylien ääni -hankkeessa kehitetään kylien yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Hankkeen avulla myös lisätään maaseutualueiden aktiivisuutta ja osallisuutta sekä edistetään asuinympäristön ekologisuutta ja turvallisuutta. Asukkaiden vaikutusmahdollisuuksia itseään, elinympäristöään ja palvelujaan koskevaan suunnitteluun edistetään.
 
Lue lisää Kylien ääni -hankkeesta.
 
14. Taito Keski-Pohjanmaa ry
Muotoilun matkassa
Yhteistyökumppanit: Rieska-Leader ry
Budjetti kehittämishankkeessa: 124 019,00 € (Pirityisten osuus 49 607,60 €)
Budjetti investointihankkeessa: 51 000,00 € (Pirityisten osuus 25 500,00 €)
Tuki: 80 %
Tiivistelmä: Kehittämishankkeen tavoitteena on lisätä Keski-Pohjanmaan maaseudun elinvoimaisuutta ja asukkaiden hyvinvointia käsityökulttuurin ja muotoilun keinoin. Tavoitetta toteutetaan kiertävän käsityöneuvonnan avulla. Kohderyhmänä ovat maaseudun eri ikäiset asukkaat, käsityöyrittäjät ja käsityömuotoilusta kiinnostuneet uraa suunnittelevat nuoret. Investointihankkeessa hankitaan auto ja riittävä varustetaso tavaratilaan, jotta kiertävä käsityöneuvonta on mahdollista. Tavoitteena on hankkia kaksi kannettavaa tietokonetta. Pakettiauton lisäksi myös kirjastoautoihin sijoitetaan ohjaustoimintaa.