05
maalis

. Posted in Yleiset

Pirityiset ry:n vuonna 2019 tekemät hanketukipäätökset

 

 1. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Polku maaseudulle

Budjetti: 37 595,08€

Tuki: 80%

Tiivistelmä: Polku maaseudulle -hankkeessa tehdään maaseutua ja maaseudun ammatteja ja yrityksiä tutuiksi eri kouluasteiden oppilaille, opiskelijoille ja henkilökunnalle Keski- ja Pohjois-Pohjanmaalla. Kohderyhmänä ovat hankealueen lapset ja nuoret sekä koulujen opettajat ja opinto-ohjaajat. Osallistuvina tahoina ovat alueen oppilaitokset, yritykset, yhdistykset sekä mm. kuntien sivistystoimet. Polku maaseudulle -hankkeessa tavoitteena on kehittää yrittäjä-, ammattilais- ja kouluverkosto maaseudun ammattien markkinointiin ja verkoston avulla juurruttaa myönteinen asenne maaseudun toimintaympäristöön, ammatteihin ja tuotteisiin. Pitkän ajan tavoitteena on parantaa maaseudun elinvoimaa ja vetovoimaa lisäämällä tietämystä ja kokemusta maaseudun ammateista erityisesti lasten ja nuorten parissa. Hankkeen kustannusarvio on 184 380€. Pirityisten osuus hankkeesta on 20,39%.

 

2. Järvi-Pohjanmaan yrityspalvelu Oy

Työ etsii tekijäänsä

Budjetti: 18 740,00€

Tuki: 80%

Tiivistelmä: Työ etsii tekijäänsä -hanke on aluemarkkinointihanke, jonka keskeiset lähtökohdat ovat hankealueen yhteismarkkinoinnin kehittäminen ja työvoiman saannin turvaaminen hankeverkoston alueella. Toimenpiteet edistävät työvoiman pysymistä sekä sijoittumista maakuntakeskusten reuna-alueilla, jotka ovat haja-asutusaluetta ja joille ei luontaisesti tule väkeä. Hankkeen avulla nostetaan yhteistyöalueen viestintää ja markkinointia udelle tasolle. Aluetta tehdään tunnetuksi valtakunnallisesti ja edistetään työntekijöiden saamista yrityksiin (rakennusteollisuus, metalliala, puuala), joissa työvoiman löytämisessä ja hankkimisessa kohdataan jo nyt ongelmia. Hanke lisää tietoisuutta alueen vahvuuksista, palveluista, elinkeinoista ja erityisesti avoimista työpaikoista. Hanke on suunnattu Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja läntisen Keski-Suomen kuntiin, joissa alueen yritykset ovat kohdanneet pulaa osaavista työntekijöistä. Hankkeeseen osallistuu kunnista Alajärvi, Evijärvi, Kyyjärvi, Lappajärvi, Perho, Soini ja Vimpeli. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 131 180,00. Pirityisten osuus 1/7 eli 18.740 € koko hankkeesta ja 14.992 € julkisesta rahoituksesta.

 

3. Keski-Pohjanmaan Koulutusyhtymä

Hevosten Keski-Pohjanmaa

Budjetti: 89 000,28 €

Tuki: 80%

Tiivistelmä: Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeen tavoitteena on lisätä tietämystä hevosalan laajuudesta ja nykytilasta Keski-Pohjanmaalla sekä alan mahdollisuuksista tulevaisuudessa. Tavoitteena on tiivistää alueen hevosalan toimijoiden, eri sidosryhmien ja muiden elinkeinoalojen yhteistyötä ja aktivoida alan toimijoita yhteiseen tulevaisuuden kehittämiseen.

Hevosten Keski-Pohjanmaa -hankkeessa: 1. Kartoitetaan Keski-Pohjanmaan hevosalan nykytila: laajuus, toimintamuodot ja olemassa oleva infra sekä kehittämistarpeet 2. Laaditaan Keski-Pohjanmaan hevosalan tulevaisuusohjelma vuoteen 2030 3. Selvitetään toimintamalli, rakenne ja rahoitusmahdollisuudet Keski-Pohjanmaan hevosalan kehittämisorganisaatiolle. Pitkän tähtäimen tavoitteena on kehittää Keski-Pohjanmaan hevosalaa ja sen imagoa elinkeinona ja harrastuksena, edistää alan yritystoiminnan kilpailukykyä sekä saada alalle lisää yrityksiä ja työpaikkoja. Hevosalan entistä tiiviimpi yhteistyö Biolaakso-verkoston, matkailualan, sosiaali- ja terveysalan ja muiden toimialojen kanssa lisää Keski-Pohjanmaan alueen elinvoimaa ja hyvinvointia.

 

4. Lestijärven palomiehet ry

Lestijärven frisbeegolfrata

Budjetti: 26 240,00 €

Tuki: 60%

Tiivistelmä: Lestijärven palomiehet ry yhdessä muiden vapaaehtoisten yhdistysten ja yksityisten henkilöiden kanssa suunnittelee täysimittaisen frisbeegolfradan rakentamista Lestijärvelle Halsuantien varteen. Lestijärvellä ei ole täysimittaista frisbeegolfrataa ja lähimmälle radalle on matkaa noin 30km. Hanke edistää paikallisten sekä lähialueen asukkaiden liikuntamahdollisuuksia. Hanke tukee myös matkailuyrittäjien toimintaa.

 

5. Lohtajan metsästysseura ry

LMS Lahtirakennus

Budjetti: 219 425,00 €

Tuki: 40%

Tiivistelmä: Rakennetaan uusi metsästysseuran toiminnan volyymiin ja valtiollisten sekä yleishyödyllisten paikallisten toimijoiden tarpeisiin soveltuva, työturvallinen ja logistisesti toimiva riistaeläinten käsittelytila.

 

6. Yli-Lestiseura ry

Parannetaan Parantaa

Budjetti: 27 441,80 €

Tuki: 60%

Tiivistelmä: Lestijärven kirkonkylän ja Yli-Lestin kylien välissä olevaa Parannan uimaranta-aluetta kehitetään siten, että uimarannalle hankitaan lapsille, nuorille ja aikuisille sopivia hyvinvointia ja hyvinvointia lisääviä laitteita ja kalusteita sekä pieni infomökki. Alueesta saadaan turvallinen ja viihtyisä, jossa on mahdollisuus harrastaa monipuolisesti yhdessäkin liikuntaa ja tavata muita ihmisiä.

 

7. Vetelin Kirkonkylän Nuorisoseura ry

Ns:n uusi terassi, grillialue ja pihan kunnostus

Budjetti: 9 308,35 €

Tuki: 60%

Tiivistelmä: Rakennettavalla terassilla, grilli alueella ja pihan kunnostamisella on tarkoitus laajentaa nuorisoseuran toimitalo Veikkolan ja pihapiirissä olevan kotiseutumuseon käyttöä kesäaikana.

 

8. Köyhäjoen metsästysseura ry

Metsästysmajan/nylkyhallin peruskorjaus

Budjetti: 15 235,00 €

Tuki: 60%

Tiivistelmä: Hankkeessa kunnostetaan metsästysmajaa/nylkyhallia mm. kattorakenteet kunnostetaan, peltikatto vaihdetaan uuteen, ikkunoita uusitaan, terassin lattia uusitaan ja rakennetaan uudet portaat sekä invaluiska. Hankkeen tavoitteena on parantaa rakennuksen kuntoa ja turvallisuutta sekä lisätä sen käyttöikää. Kunnostettuna se edistää alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemistä.

 

9. Suomen Yrittäjäopisto Oy

Halsuan Maaseutuelinkeinojen Tulevaisuuspolku

Budjetti: 99 996,62 €

Tuki: 80%

Tiivistelmä: Halsuan maaseutuelinkeinojen tulevaisuuspolku -hankkeessa aktivoidaan Halsuan alueen maaseutuyrittäjiä havaitsemaan oman yritystoimintansa toimintaympäristön haasteet ja toimimaan näiden haittavaikutusten minimoimiseksi ja toisaalta kehityspotentiaalin hyödyntämiseksi. Tavoitteena on muodostaa taustaselvitysten ja -laskelmien sekä erilaisten työpajojen avulla alueen yrittäjien kesken Halsualainen tulevaisuuskuva, joka sisältää uudentyyppisiä liiketoiminnallisia yhteistyömalleja, joissa otetaan huomioon mm. yritysten tarpeita vastaavat resurssit henkilöissä, logistiikassa, tukipalveluissa sekä yleisessä maaseutuyritysten organisoinnissa. Hankkeen toteutusmallia ja tuloksia voidaan viedä jossain määrin myös muille vastaaville maaseutualueille kuin Halsua.

 

10. Sievin teollisuuspuisto Oy

Kehity Yritys!

Budjetti: 8 270,36 €

Tuki: 75%

Tiivistelmä: Sievin Teollisuuspuisto lähtee hallinnoimaan yritysryhmää, jossa neljän Leader-ryhmän alueelta yrityksiä. Kyseisessä yritysryhmässä tarkoituksena on yritysten tuotantoprosessien selvittämisen j a mahdollisen korjaamisen kautta luoda parempaa toiminnallista kykyä ja asiakaspalvelua ja poistaa mahdollisia kasvunesteitä. Yhteistyön kautta luoda uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja hyödyntää laajasti yhteisiä resursseja. Sievin Teollisuuspuisto Oy on hankkinut sopivan asiantuntijan toteuttamaan yritysryhmän tarpeita ja yhteistä kehittämistä varten. Ostopalveluilla asiantuntijana on paikallinen PKY-Laatu Oy, jonka etuina on alueen tuntemus ja lähellä toimiminen sekä vastaaminen juuri niihin tarpeisiin mitä ulkopuoliselta toimijalta tässä vaaditaan. Lisäksi toimija on varsin kustannustehokas yhteistyökumppani.

 

11. Jyväskylän yliopisto

Genius Loci -matkailukirjanen kulttuuriperintöreiteistä

Budjetti: 33 154,08 €

Tuki: 80%

Tiivistelmä: Matkailukirjaseen editoidaan keskeisiä osia Genius Loci -kulttuuriperintöreittien käsikirjoituksista ja teemoihin sopivista muista yksittäisistä paikkakertomuksista sekä laaditaan ja editoidaan tiivistelmät Genius Loci -sivuston ruotsin- ja englanninkielisistä teksteistä. Kirjanen suunnitellaan graafisesti kiintoisan ja kauniin näköiseksi valokuvineen ja karttoineen. Painos on noin 1000 kappaletta. Kirjasia jaetaan kulttuuriperintöreittien kohteisiin ja matkailutoimijoille ilmaisjakelua varten. Hankkeen ostopalveluihin sisältyvät kirjasen graafinen suunnittelu, kirjasen painaminen ja uusien valokuvien ottaminen reittikohteista sekä aiemmin PaikuGL-hankkeessa otettujen valokuvien editoiminen ja käsittely julkaisua varten. Hankkeen perustehtävät hoidetaan Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.